Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov namiesto poskytovania stravných lístkov?

Otázka:

Mám stavebnú firmu a moji zamestnanci nechcú dostávať stravné lístky, ale radšej by dostávali peniaze na stravné v hotovosti. Je to z právneho hľadiska možné? Ak áno, aké sú podmienky?

Odpoveď:

Zamestnávateľ môže v zmysle Zákonníka práce zabezpečiť svojim zamestnancom stravovanie viacerými spôsobmi. Jedným zo spôsobov zabezpečenia stravovania zamestnancom je aj poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľom. Tento spôsob však môže zamestnávateľ využiť, len ak sú splnené podmienky uvedené v zákonníku práce (viď nižšie), nakoľko poskytnutie finančného príspevku zamestnancom za účelom splnenia povinnosti zamestnávateľa vyplývajúcej zo zákonníka práce zabezpečiť stravovanie zamestnancov, je krajným spôsobom splnenia tejto povinnosti zamestnávateľom.

Podľa zákonníka práce zamestnávateľ môže zabezpečiť stravovanie svojim zamestnancom aj poskytnutím finančného príspevku v prípade, ak sú splnené podmienky ustanovené § 152 ods. 5 ZP, a to:

  • stravovanie niektorých zamestnancov vylučujú podmienky ich výkonu práce na pracovisku (práca na odlúčených staveniskách; na miestach, kde prebieha výstavba tunelov, diaľnic mimo obývaných oblastí; na miestach v lesnom alebo inom teréne, kde sú skupiny zamestnancov rozptýlené na väčších plochách; na pracoviskách v prírode bez možností prípravy stravy; na miestach výkonu práce v ťažobnom priemysle; na miestach výkonu práce v doprave a pod.) 
  • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie týchto zamestnancov vo svojom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, a to ani prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (napríklad zamestnanci pracujú v čase, keď sa strava nevydáva alebo mimo otváracích hodín stravovacieho zariadenia)
  • ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára nemôže zo zdravotných dôvodov využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom
  • ak ide o zamestnanca pri výkone domáckej práce alebo telepráce a zamestnávateľ mu nezabezpečí poskytovanie stravy, resp. ak by stravovanie takéhoto zamestnanca bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.
21.10.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

7

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje