Skrátenie pracovného času zdravotnej sestry

Otázka:

1. alternatíva
Poruším nejaký predpis, ak sa dohodnem na skrátení pracovnej doby zdravotnej sestry na 6 hodín a zvyšné 2 hodiny budem pracovať (nie ordinovať) sám?
2. alternatíva
Ako je uvedené vyššie, ale zvyšné dve hodiny pokryjem inou zdravotníckou pracovníčkou, ktorá je momentálne u mňa zamestnaná cez úrad práce v programe na podporu zamestnávania zdravotne postihnutých. Náhodou má tiež stredné zdravotnícke vzdelanie s maturitou, ale doposiaľ bola jej zmluvnou náplňou práce administratívna činnosť.
Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom úpravy pracovného času a zamestnávania zdravotnej sestry zaujímame nasledovné stanovisko:

V prvom rade pripomíname, že skrátenie pracovného času zdravotnej sestry je možné výlučne na základe obojstrannej dohody o zmene pracovných podmienok uzatvorenej podľa § 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“). Vzor tejto dohody nájdete tu: http://www.e-pravo.sk/agreements/view/19/dohoda-o-zmene-pracovnych-podmienok.

Ďalej k jednotlivým Vami navrhovaným alternatívam pokrytia zvyšnej časti pracovného úväzku:

1. Keďže ako lekár alebo zubný lekár ste v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZPZS“) zdravotníckym pracovníkom, vzťahujú sa na Vás, pokiaľ zároveň ste alebo by ste mali byť zamestnancom, niektoré osobitné ustanovenia Zákonníka práce upravujúce prípustný rozsah pracovného času zdravotníckych pracovníkov, konkrétne § 85a ods. 1 ZP: Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípade, ak ide o zdravotníckeho zamestnanca podľa osobitného predpisu alebo o vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, ak zamestnanec s takým rozsahom pracovného času súhlasí. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca podľa prvej vety vrátane práce nadčas nesmie presiahnuť 56 hodín. To znamená, že ak ste už teraz zamestnancom, tak ak k Vášmu terajšiemu pracovnému času prirátate pracovný čas navyše, ktorý by ste odpracovali namiesto zdravotnej sestry, Váš celkový budúci pracovný čas sa musí pohybovať v rámci vyššie vymedzeného limitu. Pokiaľ nie ste zamestnancom, tento limit neprekročíte, keďže sa jedná o dve hodiny denne. Konkrétne sa k tomu bližšie vyjadriť nevieme, nakoľko nám nie je známa právna forma, v akej v súčasnosti vykonávate Vašu lekársku prax.

2. K pokrytiu zvyšnej časti pracovného času zdravotnou pracovníčkou, ktorá je u Vás momentálne zamestnaná cez úrad práce: V prvom rade, v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) ZPZS jednou z podmienok výkonu zdravotníckeho povolania, ktorým je aj práca zdravotnej sestry, je okrem odbornej aj zdravotná spôsobilosť. Vzhľadom na zdravotné postihnutie Vašej zamestnankyne preto pripomíname, že aj táto podmienka musí byť naplnená. Pokiaľ tomu tak je, máme za to, že je možné, aby ste zmenili existujúcu pracovnú zmluvu Vašej zamestnankyne tak, že jej pracovný čas predĺžite o dve hodiny denne. Podľa § 56a ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení „príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. To znamená, že prípustný rozsah pracovného času takéhoto zamestnanca je zákonom ohraničený len zdola a teda máme za to, že nič nebráni jeho zvýšeniu, samozrejme opäť za dodržania limitu uvedeného v § 85a ods. 1ZP. Avšak upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v platnom znení Vám z toho budú vyplývať povinnosti voči príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Napriek tomu, že to presne nešpecifikujete, predpokladáme, že z úradu práce poberáte príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona o službách zamestnanosti. Upozorňujeme, že v zmysle príslušných ustanovení zákona o službách zamestnanosti ste sa v zmluve s úradom práce zaviazali oznámiť úradu každú zmenu dohodnutých podmienok a to do 30 dní (§ 56a ods. 4 písm. d) zákona o službách zamestnanosti). Zmluva s úradom práce Vám môže prípadne určovať ďalšie oznamovacie, informačné a iné povinnosti. Preto Vám odporúčame obrátiť sa na úrad práce a informovať sa ohľadne postupu pri zmene pracovnej zmluvy zamestnankyne, na ktorú poberáte príspevok.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

11.09.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje