Trestný čin podvodu

Otázka:

Dobrý deň,
Dňa 25.05.2011 som s podpísala "Potvrdenie o odovzdaní hnuteľného majetku a refundácii obstarávacích nákladov" za účasti:
1) obstarávateľ + jeho svedok
2) objednávateľ (moja osoba) + môj svedok
Hnuteľný majetok bol odovzdaný na uvádzanom mieste v potvrdení.
Čo sa týka obstarávacích nákladov: boli vyčíslené náklady spojené s obstarávaním automobilu(cestovné+EČV atď.) v hodnote 700€.
V potvrdení je napísaná veta: "Finančná čiastka bude poukázaná objednávateľom na adresu obstarávateľa poštovou poukážkou do 15 pracovných dní. (15.pracovný deň bol dňa 15.06.2011). Ja som finančnú čiastku poslala poštovou poukážkou (2.trieda, do vl.rúk, s doručenkou) dňa 13.06.2011.
Obstarávateľ mi napísal, že nakoľko neobdržal dňa 15.06.2011 finančnú čiastku podal na mňa aj na môjho svedka trestné oznámenie z podvodu. Je takáto možnosť neopodstatnenie tohto trestného oznámenia, keď ja som dokonca podala ešte 2 dni vopred na pošte fin.prostriedky? Aký podvod? Odvtedy som ešte doručenku o prevzatí z pošty neobdržala, je možné, že obstarávateľ ju aj napriek odmieta prevziať. Čo mám v takomto prípade robiť.?
ďakujem Vám za skorú odpoveď.
S pozdravom
Erika

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom naplnenia skutkovej podstaty trestného činu podvodu zaujímame nasledujúce stanovisko:

V úvode tejto odpovede považujeme za potrebné ozrejmiť otázku plynutia lehôt, resp. počítania času v občianskom práve hmotnom, pričom právna úprava počítania času je rovnaká v celej sfére civilného práva s výnimkou občianskeho práva procesného, ktoré zakotvuje osobitnú úpravu. Vo všeobecnosti platí, že lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po tom, čo nastala určitá rozhodujúca skutočnosť (vo Vašom prípade podpísanie potvrdenia) a lehota končí posledným dňom dohodnutej lehoty.

Vo Vami uvádzanom prípade ide o tzv. hmotnoprávnu lehotu, pri ktorej platí, že povinnosť, na ktorej splnenie bola lehota dohodnutá, musí byť splnená najneskôr v posledný deň tejto dohodnutej lehoty. Na základe Vami uvádzaných skutočností máme za to, že Vy ste si svoju povinnosť, na ktorú ste sa zaviazali (poukázať určitú finančnú čiastku), splnili v dohodnutej lehote, a teda včas. Uvedené však platí iba za podmienky, že skutočne správna suma bola poukázaná správnej osobe.

Čo sa týka prípadných trestnoprávnych následkov, tak v tejto súvislosti uvádzame, že trestného činu sa fyzická osoba dopustí iba v prípade, ak svojím konaním naplní všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu v zmysle platného zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“). Ak sa orgánom činným v trestnom konaní nepodarí bez akýchkoľvek pochybností preukázať, že konaním určitej osoby došlo k naplneniu všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu, tak táto osoba nemôže byť za spáchanie tohto činu odsúdená.

Skutková podstata trestného činu podvodu je definovaná v ustanovení § 221 ods. 1 Trestného zákona nasledujúco:

„Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa...“

Taktiež v zmysle ustanovenia § 17 Trestného zákona sa na spáchanie tohto trestného činu vyžaduje úmyselné zavinenie.

Posúdenie skutočností, či v danom konkrétnom prípade došlo ku naplneniu všetkých znakov skutkovej podstaty trestného činu prislúcha orgánom činným v trestnom konaní a v konečnom dôsledku súdu. Na základe skutočností, ktoré uvádzate vo svojej otázke však máme za to, že vo Vašom prípade nie sú naplnené všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu podvodu, a teda z Vašej strany nedošlo ku spáchaniu tohto trestného činu. Najmä nie je splnená podmienka úmyselného zavinenia, keďže ste podľa Vášho tvrdenia dlžnú sumu skutočne poukázali veriteľovi. V takom prípade nie je ani splnená podmienka obohatenia sa na škodu cudzieho majetku.

Na uvedenom závere nič nemení ani skutočnosť, že veriteľ si poukázanú sumu neprevzal, resp. ju odmietol prevziať, nakoľko Vy ste si povinnosť, na ktorú ste sa zaviazali splnili. 

V tejto súvislosti Vám odporúčame obrátiť sa na príslušnú poštu s požiadavkou, aby v reklamačnom konaní preverila, či poukázaná suma bola vyplatená, resp. čo bráni vyplateniu tejto sumy adresátovi. Zároveň Vám odporúčame, aby ste si starostlivo uschovali všetky doklady týkajúce sa zrealizovanej transakcie pre prípad, že by sa na základe podaného trestného oznámenia začalo voči Vašej osobe trestné stíhanie. Tieto doklady spolu s výsledkom reklamačného konania na pošte potom v prípade potreby predložte orgánom činným v trestnom konaní ako dôkazy.

Pre prípad, ak by sa voči Vašej osobe trestné stíhanie na základe veriteľom podaného trestného oznámenia skutočne začalo, Vám odporúčame, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý s odbornou starostlivosťou posúdi všetky okolnosti prípadu a odporučí Vám najvhodnejší postup riešenia vzniknutej situácie.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

23.06.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje