Splátkový kalendár a zmluva o úvere

Otázka:

oznámenie o predčastnej splatnosti úveru a výzva na úhradu celého zostatku úveru - posledný pokus o zmier
Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť ako mám postupovať, nakoľko manželka s ktorou mám bezpodielové vlastníctvo dňa 24.11.2010 podpísala zmluvu o úvere v banke , kde sam sa ja podpísal ako zmenkový ručiteľ,nakoľko nastali v našom podnikaní veľké zmeny nebolo v naších silách splácať čiastky vo výške 500€,banka nám poslala oznam o predčastnej splatnosti úveru , som ochotný to začať splácať ale v podstatne v nižších splátkach, ako mám v tomto prípade postupovať , môžem ja ako zmenkový ručiteľ požiadať o nový splátkový kalendár?
Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky týkajúcej sa zmluvy o úvere a postavení zmenečného ručiteľa Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Zmluva o úvere je upravená v § 497 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).  Základné ustanovenie § 497 Obchodného zákonníka ustanovuje: „Zmluvou o úvere sa zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky“

Záväzok dlžníka vyplývajúci so zmluvy o úvere možno zabezpečiť niekoľkými spôsobmi. Vychádzajúc z toho, čo uvádzate vo Vašej otázke bola zmluva o úvere zabezpečená zmenkou, kde Vy vystupujete ako zmenečný ručiteľ.

§ 32 ods. 1 zákona č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v platnom znení (ďalej len „Zákon zmenkový a šekový“) ustanovuje: Zmenečný ručiteľ je zaviazaný ako ten, za koho sa zaručil“.

Z citovaného ustanovenia Zákona zmenkového a šekového vyplýva, že zmenečný ručiteľ má také isté práva, aj povinnosti vyplývajúce so zmenky ako ten, za koho sa zaručil. Zmenečné ručenie na rozdiel od ručenia na základe obchodného, alebo občianskeho zákonníka  umožňuje veriteľovi uplatňovať svoj nárok priamo proti zmenečnému ručiteľovi  bez toho, aby najprv na plnenie vyzýval dlžníka.

Na základe vyššie uvedeného máte ako zmenečný ručiteľ vo vzťahu k banke ako veriteľovi rovnaké práva aj povinnosti ako dlžník, ktorým je v tomto prípade Vaša manželka. Z tohto Vášho postavenia vyplýva, že máte právo požiadať banku o nový splátkový kalendár.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

22.06.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje