Výkon práce pre iného zamestnávateľa počas rodičovskej dovolenky

Otázka:

Toho času som na predĺženej materskej dovolenke do 6. rokov dieťaťa. Od septembra 2011 by som chcela pracovať na čiastočný úväzok ako učiteľ AJ, ale u iného zamestnávateľa ako som bola zamestnaná a vlastne stále som v pracovno - právnom vzťahu s mojim pôvodným zamestnávateľom. Som povinná to nahlásiť alebo žiadať súhlas od svojho zamestnávateľa ? Môže mi naďalej trvať môj pôvodný pracovný pomer? Alebo musím dať výpoveď? Ako by to bolo v prípade PN a OČR u zamestnávateľa na čiastočný úväzok ? A čo prípadne o rok, dva odchod na MD? Od ktorého zamestnávateľa by som ju poberala? Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne práce počas trvania rodičovskej dovolenky Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 166 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení Vám zamestnávateľ je povinný poskytnúť za účelom prehĺbenia starostlivosti o dieťa rodičovskú dovolenku v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do 6 rokov jeho veku.

Podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku s účinnosťou od 01.01.2011 môže poberateľ rodičovského príspevku byť zároveň zamestnaný, keďže ako podmienka priznania rodičovského príspevku odpadla riadna – osobná starostlivosť rodiča o dieťa ako aj zákaz výkonu zárobkovej činnosti. To znamená, že rodič poberajúci rodičovský príspevok môže zároveň pracovať. Zákon o rodičovskom príspevku nepodmieňuje možnosť vyplácania rodičovského príspevku a súčasného výkonu práce tým, že by muselo ísť o výkon práce pre toho istého zamestnávateľa ako pred nástupom na rodičovskú dovolenku. Rovnako ani Zákonník práce neobsahuje nijaký zákaz v tomto zmysle. Podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce máte v súvislosti s rodičovskou dovolenkou voči svojmu pôvodnému zamestnávateľovi túto povinnosť: „Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.“ (§ 166 ods. 3 ZP). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že nie ste povinná nahlásiť výkon práce na kratší pracovný čas u iného zamestnávateľa svojmu pôvodnému zamestnávateľovi. Váš pôvodný pracovný pomer naďalej trvá a nie ste povinná dať z neho výpoveď.

Upozorňujeme na § 83 ods. 1 ZP, podľa ktorého „Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.“

Vo svojej otázke neuvádzate, aká je Vaša pôvodná pracovná pozícia. Na novom mieste však budete vykonávať prácu učiteľa AJ, čo je pedagogická činnosť, a na tú sa vyššie citovaný zákaz konkurencie v zmysle § 83 ods. 3 ZP nevzťahuje, z čoho podľa nášho názoru vyplýva, že súhlas zamestnávateľa k výkonu pedagogickej činnosti u iného zamestnávateľa počas rodičovskej dovolenky nepotrebujete. Podľa § 83 ods. 3 ZP totiž „Obmedzenia ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.“

Pokiaľ ide o nárok na pracovné voľno z dôvodu PN a OČR, tak Zákonník práce v § 141 ods. 1 ZP stanovuje, že za tento čas ospravedlní zamestnávateľ neprítomnosť zamestnanca na pracovisku (ide o tzv. dôležité osobné prekážky v práci). To platí bez ohľadu na to, že ide o zamestnanca pracujúceho na kratší pracovný čas. Pokiaľ ide o náhradu príjmu pri PN, tak z § 5 ods. 1 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej práceneschopnosti v platnom znení vyplýva, že ak popri poberaní rodičovského príspevku vykonávate činnosť zamestnanca, máte nárok aj na náhradu príjmu pri dočasnej PN.

Pokiaľ ide o odchod na ďalšiu materskú dovolenku a vyplácanie materského, tak tu treba uviesť, že materské Vám nebude vyplácať zamestnávateľ – ani pôvodný ani nový. Materské je dávka sociálneho poistenia, na ktorú má zamestnankyňa nárok za splnenia podmienok uvedených rámcovo v § 48 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“): „Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.“

To či vo Vašom prípade dôjde k vzniku nároku na materské bude nutné skúmať v relevantnom čase a za podmienok aktuálnych v danej dobe s prihliadnutím na prípadný vývoj súvisiacej legislatívy.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

21.06.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

9

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje