Možnosti uspokojenia veriteľa v prípade, ak dlžník si svoj záväzok nesplní dobrovoľne

Otázka:

dobrý deň..prosím o radu..čo mám robiť s dlžníkom,ktorý mi neuhradil splátky t.k.ž je splatný celý dlh...vyše34 000eur...uznanie dlhu spísané u notárky..notárs.zápisnica.s exekuč.titulom...u exekútora t.j.už 2,5roka a stále nemám nič...dlžník na seba nič nemá napísané...pritom stále podniká...živn.list...dlžoby na daňovom aj v čase podpísania notár.zápisnice,kde je bod že dlžník vyhlasuje že nemá žiadne iné dlžoby...ked som dala pred rokom podnet na políciu obohatenie sa,podvod...tak prokurátor tres.stíhanie zamietol,aj na polícii sa vyjadrili že skut.stav není naplnen,vraj som peniaze požičala dobrovoľne...to není pravda...ja ich požičala s tým že do uved.termínu budu vrátene,všetko zapísané v not.zápisnici-termín splátiek,výška...penále za nedodr.splatnosti a klauzula 1splátka nedodržaná splatný celý dlh...vtedy som nevedela že dlžník má dlhy aj inde...čo mám robit...to nijak potrestaný nebude..však ma pripravil o celoživ.uspory...to ani do basy nepôjde???jaké máme zákony...-- kde sa obrátit?,poškodenie veritela???či jaký zákon ??europsky sud??Som z teho neštastná z tých našich zákonov...kto hají práva občana??jeho majetok??však v obchode ked neco ukradnu hned idú do basy,a mna okradne,tak že nevratil a je to v poriadku???vyjde bez trestu..ja som moment,s deckom bez práce a bez mojich nasporených penazí,ktoré mi on dlží...nevrátil...napriek výzvam na uhradu...nič...nereaguje a veselo sa rozváža,podniká si,chodí po kávičkách...atd...dakujem za radu...

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom ďalšieho postupu pri vymáhaní Vašej pohľadávky zaujímame nasledujúce stanovisko:

Na základe Vami opísaných skutočností, najmä vzhľadom na skutočnosť, že disponujete notárskou zápisnicou s doložkou vykonateľnosti, Vám v prvom rade odporúčame, aby ste túto svoju pohľadávku voči svojmu dlžníkovi vymáhali v rámci exekučného konania. V tejto súvislosti je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie podľa ustanovenia § 38 a nasl. zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“).

Podmienky, ktoré musia byť splnené už pri podaní návrhu sú nasledujúce:

 1. oprávnený disponuje niektorým z exekučných titulov podľa ustanovenia § 41 Exekučného poriadku (vo Vašom prípade je týmto exekučným titulom práve notárska zápisnica s doložkou vykonateľnosti);
 2. povinný dobrovoľne nesplnil povinnosť, ktorá mu bola uložená exekučným titulom.

V tejto súvislosti však považujeme za potrebné poukázať na ustanovenie § 41 ods. 3 Exekučného poriadku, v zmysle ktorého „ak záväzok v notárskej zápisnici podľa odseku 2 písm. c) vznikol s právneho úkonu, predmetom ktorého bolo poskytnutie peňažných prostriedkov, môže sa exekúcia týkať iba sumy predstavujúcej poskytnuté peňažné prostriedky a úrokov z omeškania. Inak sa záväzok v notárskej zápisnici nemôže týkať zmluvných pokút.“

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva priamo súdnemu exekútorovi. Voľba súdneho exekútora prináleží oprávnenému, inými slovami môžete si zvoliť, ktorý súdny exekútor exekúciu vykoná. Návrh na vykonanie exekúcie musí v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 Exekučného poriadku obsahovať:

 1. označenie súdneho exekútora, ktorému je návrh adresovaný;
 2. označenie osoby, ktorá návrh podáva;
 3. označenie veci, ktorej sa návrh týka a čo navrhovateľ návrhom sleduje;
 4. presné označenie účastníkov exekučného konania (oprávneného a povinného)

-        u fyzickej osoby – meno, priezvisko, bydlisko, údaj o štátnom občianstve;

-        u právnickej osoby – názov alebo obchodné meno, sídlo, IČO;

 1. presné označenie exekučného titulu (označenie uvedené v záhlaví notárskej zápisnice a dátum jej vyhotovenia);
 2. vymedzenie vymáhaného nároku.

K návrhu na vykonanie exekúcie je potrebné pripojiť rovnopis dotknutej notárskej zápisnice alebo jej osvedčenú fotokópiu (originál by si oprávnený mal za každých okolností ponechať u seba).

Podanie návrhu na vykonanie exekúcie je spoplatnené súdnym poplatkom v sume 16,50,- € (položka č. 13 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov). Súdny poplatok je potrebné zaplatiť v kolkoch, ktoré sa nalepia na jedno vyhotovenie návrhu na vykonanie exekúcie.

Samotný návrh sa súdnemu exekútorovi podáva v dvoch vyhotoveniach spolu s prílohou. V prípade, ak je návrh podávaný osobne, tak odporúčame, aby ste si podanie návrhu nechali potvrdiť na ďalšom vyhotovení návrhu. Ak oprávnený návrh podáva prostredníctvom pošty, tak odporúčame, aby tento návrh poslal doporučenou zásielkou s doručenkou, pričom poštové doklady je potrebné archivovať pre prípad budúcej potreby.

Po doručení bezchybného návrhu na vykonanie exekúcie súdny exekútor požiada príslušný súd o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie a po jeho vydaní ďalej pokračuje vo výkone exekúcie z úradnej povinnosti.

Súdne exekútor následne preskúma majetkové pomery povinného a na základe výsledku tohto preskúmania a podľa konkrétnych okolností pristúpi k samotnému výkonu exekúcie niektorým zo spôsobov podľa ustanovenia § 63 ods. 1 Exekučného poriadku:

 1. zrážkami zo mzdy a iných príjmov;
 2. prikázaním pohľadávky, a to konkrétne

-        prikázaním pohľadávky z účtu v banke (inými slovami zablokovaním peňažných prostriedkov na účte a ich poukázaním oprávnenému);

-        prikázaním inej peňažnej pohľadávky (súdny exekútor prikáže dlžníkovi povinného, aby nevyplatil pohľadávku povinnému, a táto výplata sa použije na úhradu pohľadávky oprávneného);

-        postihnutím iných majetkových práv (napr. právo k patentu, právo k priemyselnému vzoru, právo k úžitkovému vzoru, právo k ochrannej známke, právo k obchodnému podielu v obchodnej spoločnosti a i.)

 1. predajom hnuteľných vecí;
 2. predajom nehnuteľnosti;
 3. predajom podniku.

Z uvedeného vyplýva, že súdny exekútor má pomerne široký okruh možností na vymoženie pohľadávky oprávneného voči povinnému. Konkrétny spôsob výkonu exekúcie určí súdny exekútor, pričom v rámci jedného exekučného konania môže súdny exekútor exekúciu vykonať aj viacerými spôsobmi.

V niektorých prípadoch však samotné exekučné konanie môže byť pomerne zdĺhavé, najmä v prípade, ak povinný robí rôzne obštrukcie, resp. ak sú jeho majetkové pomery nejasné. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ani opísaný postup nemusí v konečnom dôsledku viesť k uspokojeniu pohľadávky oprávneného, posúdenie tejto otázky však závisí od konkrétnych okolností prípadu.

Ďalšou možnosťou, ako sa veriteľ môže, a pomerne v krátkom čase, dopracovať k uspokojeniu svojej pohľadávky je tzv. odkúpenie pohľadávky treťou osobou. Z právneho hľadiska ide o odplatné postúpenie pohľadávky, kedy dôjde k výmene v osobe veriteľa pohľadávky, a to v súlade s ustanovením § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Postúpenie pohľadávky sa uskutočňuje písomnou zmluvou, ktorú medzi sebou uzatvárajú pôvodný veriteľ a nový veriteľ. V tejto zmluve sa zároveň dohodnú podmienky tohto postúpenia, vrátane odplaty za postúpenie pohľadávky. V tejto súvislosti však považujeme za potrebné Vás upozorniť, že výšky tejto odplaty sa nemusí rovnať hodnote postupovanej pohľadávky a spravidla býva nižšia.

V súčasnej dobe existujú viaceré obchodné spoločnosti, ktoré takúto činnosť vykonávajú (skupujú ťažko vymožiteľné pohľadávky). Konkrétne podmienky postúpenia pohľadávky však závisia  od vzájomnej dohody pôvodného a nového veriteľa.

Na postúpenie pohľadávky sa súhlas dlžníka nevyžaduje, pôvodný veriteľ však dlžníka o tejto skutočnosti musí informovať bez zbytočného odkladu. Pôvodný veriteľ je zároveň povinný odovzdať novému veriteľovi všetky doklady a poskytnúť mu všetky potrebné informácie.

V súvislosti s týmto odplatným postúpením pohľadávky je ešte potrebné poukázať na ustanovenie § 527 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „ak sa dojednalo postúpenie pohľadávky za odplatu, zodpovedá postupca (pôvodný veriteľ) postupníkovi (novému veriteľovi), ak:

 a.   postupník (nový veriteľ) sa nestal namiesto postupcu (pôvodného veriteľa) veriteľom pohľadávky s dohodnutým obsahom;

 b.   dlžník splnil postupcovi (pôvodnému veriteľovi) záväzok skôr, než bol povinný ho splniť postupníkovi (novému veriteľovi);

 c.   postúpená pohľadávka alebo jej časť zanikla započítaním nároku, ktorý mal dlžník voči postupcovi (pôvodnému veriteľovi).“

Ďalej podľa ustanovenia § 527 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak sa pôvodný veriteľ na to v zmluve výslovne zaviaže, tak zodpovedá za vymožiteľnosť postúpenej pohľadávky až do výšky odplaty prijatej od nového veriteľa. Uvedené však platí iba v prípade, ak sa na to pôvodný dlžník výslovne zaviaže v zmluve o postúpení pohľadávky.

Pohľadávku však nemožno postúpiť v prípade, ak by postúpenie odporovalo dohode medzi pôvodným veriteľom a dlžníkom.

Čo sa týka prípadného trestnoprávneho postihu dlžníka, tak v tejto súvislosti uvádzame, že posúdenie otázky o ktorý konkrétny trestný čin závisí od konkrétnych okolností prípadu a najmä od posúdenia obsahu dotknutej notárskej zápisnice. Na tomto mieste Vám odporúčame, aby ste sa s touto právnou vecou obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú záležitosť posúdi s odbornou starostlivosťou.

Na záver Vám ešte odporúčame, aby ste sledovali, či voči dlžníkovi nebolo začaté konkurzné konanie, resp. či dlžník nevyhlási na svoju osobu tzv. osobný bankrot. V prípade, ak by k takejto situácii došlo, tak je potrebné bezodkladne, najneskôr však v zákonom stanovenej lehote, prihlásiť Vašu pohľadávku do konkurzu.  

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

27.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje