Zrušenie pracovného miesta a nadbytočnosť zamestnanca

Otázka:

Dobrý deň, 19.6.2011 bude mať moja dcéra 3 roky a ja musím nastúpiť do práce kde mám TPP na dobu neurčitú. Keď som sa bola dohodnúť so zamestnávateľom ohľadom nástupu do práce po RD, povedal mi že si mám hľadať prácu, lebo ma bude čakať výpoveď. Môže mi dať výpoveď aj keď vie že dohodu nepodpíšem? Môže prijať na moje miesto pani čo ma zastupuje ako to plánuje? Zástup za mňa má zmluvu na dobu určitú po dobu mojej RD po môj nástup. Môže mňa vyhodiť pre nadbytočnosť§63 a prijať inú osobu a dať jej zmluvu na dobu neurčitú? Alebo môžu vôbec na úrad prijať dakoho, keď mňa prepustia pre nadbytočnosť? Môžem túto výpoveď napadnúť? Vybavujem si predľženú RD pre dlhodobo nepriaznivý zdrav.stav dieťaťa. Na úrade mi povedali že žiadosť môžem podať najskôr 20.6.2011 teda po 3 rokov veku dieťaťa a keď to schália tak od 3 rokov veku dieťaťa. Mám o tom informovať zamestnávateľa? Môže ma potom prepustiť?

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadne nástupu do práce po skončení rodičovskej dovolenky zaujímame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 157 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“, „ZP“) „Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.“

Zamestnankyňa, ktorá Vás zastupovala počas materskej dovolenky, má dobu trvania pracovného pomeru dohodnutú len na čas Vašej rodičovskej dovolenky. Z Vašej otázky vyplýva, že zatiaľ Vaše pracovné miesto zrušené nebolo a teda na základe citovaného ustanovenia naňho po návrate z rodičovskej dovolenky máte nárok, nakoľko máte uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú, ktorý stále trvá.

Pokiaľ ide o Vašu prípadnú nadbytočnosť, podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP „zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách.“

Samotnému zrušeniu pracovného miesta teda musí predchádzať písomné rozhodnutie zamestnávateľa. Ak sa v dôsledku tohto rozhodnutia stane zamestnanec nadbytočným a dostane výpoveď, platí § 61 ods. 3 ZP podľa ktorého „ak zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. b), nemsie počas troch mesiacov znovu otvoriť zrušené pracovné miesto a prijať po skončení pracovného pomeru na toto pracovné misto iného zamestnanca.“

Ak máte na základe uvedeného pochybnosť o tom, že zamestnávateľ koná v súlade s citovanými predpismi, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý Vám bude vedieť náležite poradiť po oboznámení sa so všetkými okolnosťami Vášho prípadu. Výpoveď môžete podľa § 77 ZP napadnúť žalobou o neplatnosť skončenia pracovného pomeru do dvoch mesiacov odo dňa keď sa mal pracovný pomer skončiť.

Pokiaľ ide o vybavovanie si predĺženej rodičovskej dovolenky, je na Vás či túto skutočnosť zamestnávateľovi oznámite alebo nie. Preňho to však v žiadnom prípade nie je dôvodom na to, aby Vám dal výpoveď, keďže ako sme už uviedli, výpoveď Vám mlže dať jedine z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 ZP.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

18.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje