Zánik poistnej zmluvy pre nezaplatenie poistného

Otázka:

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu. V roku 2000 som uzavrel Poistnú zmluvu-životné poistenie. Pred pár mesiacmi mi táto zmluva bola stornovaná z dôvodu, že v zmysle Občianskeho zákonníka po doručení výzvy nebolo zaplatené poistné. Nijakú výzvu som však nedostal a Zmluva, ktorú som podpísal s danou poisťovňou uvádza lehotu splatnosti 6 mesiacov, v ktorej bolo poistné uhradené. Ako mám ďalej postupovať? Je Občiansky zákonník nadradený podpísanej poistnej zmluve? Môže si poisťovňa zaslať výzvu a bez toho, aby poisteného zastihla, resp. ani sa nevie, či bola skutočne zaslaná, zrušiť zmluvu?
Ďakujem za radu.

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadne zániku poistnej zmluvy zaujímame nasledovné stanovisko:

Podľa § 801 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení „Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.“

V zmysle ods. 3 toho istého ustanovenia dohodou možno túto lehotu predĺžiť. To znamená, že ak v poistnej zmluve je uvedené, že poistenie zanikne, ak poistné nebude zaplatené do šiestich mesiacov odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, platí táto 6-mesačná lehota. Bolo by potrebné detailne preštudovať znenie Vašej poistnej zmluvy ako aj všeobecnýczh poistných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. V nich by mal byť presne a jasne uvedený spôsob zániku poistenia pre nezaplatenia poistného a postup, aký je poisťovňa povinná dodržať.

Vo Vašom prípade Vám odporúčame obrátiť sa na pobočku poisťovne, s ktorou ste poistnú zmluvu uzatvorili a požadovať doklad preukazujúci, že Vám výzva bola zaslaná a doručená, ako aj dokladovať, že ste poistné uhradili. Ak zrušenie Vašej zmluvy spočíva v nedorozumení, je možné, že ho bude možné vyriešiť priamou komunikáciou s poisťovňou.

V prípade, ak k vyriešeniu nedôjde a naďalej budete mať pochybnosti o tom, že pri zrušení zmluv dodržala poisťovňa dohodnutý, resp. zákonom stanovený postup, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý Vám bude schopný náležite poradiť po preštudovaní Vašej poistnej zmluvy.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

18.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje