Kúpeľná liečba zamestnanca

Otázka:

moze mi zamestnavatel zakazat nastupit na kupelnu liecbu indikacnej skupiny A?
moze ziadat, aby som ziadala iny termin nastupu na kupelnu liecbu?
akym sposobom mi bude preplatena doba pobytu na kupelnej liecbe, ako PN, alebo inak?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašich otázok ohľadne kúpeľnej liečby a s tým súvisiacich pracovných nárokov Vám posielame nasledujúce stanovisko:

Dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnanca posudzuje príslušný lekár na základe vyšetrenia zdravotného stavu a posúdenia pracovnej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Dočasnú pracovnú neschopnosť môže uznať a ukončiť aj lekár prírodných liečebných kúpeľov.

V prípade jej uznania platí v zmysle § 141 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce (ďalej len Zákonník práce“), že zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

V zmysle § 4 zákona č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o náhrade príjmu“), náhrada príjmu patrí zamestnancovi, pokiaľ v dôsledku dočasnej práceneschopnosti nemôže vykonávať činnosť, ktorá sa považuje za zamestnanie a nemá nárok na príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ (napríklad na mzdu, plat, odmenu za prácu alebo služobný príjem). Podľa § 7 uvedeného zákona náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ.

Podľa § 34 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o nemocenskom poistení“), zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Teda v prípade, ak by Vám ošetrujúci lekár vystavil počas kúpeľnej liečby potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti, máte nárok na náhradu príjmu v zmysle zákona o náhrade príjmu, resp. i nárok na nemocenské v zmysle zákona o sociálnom poistení. Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť Vašu neprítomnosť v práci.

V zmysle § 7 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zdravotníckym zariadením prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Medzi zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti patria i prírodné liečebné kúpele a kúpeľná liečebňa.

V prípade kúpeľnej liečby bez uznania dočasnej pracovnej neschopnosti je v zmysle § 141 Zákonníka práce zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z dôvodu vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení a to pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Vzhľadom na uvedené, v prípade ošetrenia v prírodných liečebných kúpeľoch, bez uznania dočasnej pracovnej neschopnosti, je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy a to v trvaní siedmych dní  v kalendárnom roku, po ich vyčerpaní máte nárok na ďalšie pracovné voľno avšak už bez náhrady mzdy.

V zmysle Prílohy č. 6 zákona č. 576/2004 Zb. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista uvedený v tabuľkovej časti indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť alebo lekár poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých alebo poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. Lekár v návrhu určí i naliehavosť kúpeľnej liečby. Konkrétny termín nástupu závisí od kapacít konkrétnych prírodných liečebných kúpeľov. Po stanovení nástupného termínu je tento termín záväzný, nie je možné ho meniť (iba z vážnych dôvodov – úmrtie v rodine, ošetrovanie člena rodiny, kontraindikácie kúpeľnej liečby a pod.) Stanovenie termínu nástupu na kúpeľnú liečbu nie je možné meniť  napríklad vzhľadom na pracovné povinnosti zamestnanca. Zákonník práce neupravuje povinnosť dohody zamestnanca so zamestnávateľom pri čerpaní pracovného voľna z dôvodu ošetrenia v zdravotníckom zariadení.

Záverom zhrňujeme: Zamestnávateľ nemá právo zakázať nástup na kúpeľnú liečbu zamestnancovi, ani žiadať iný termín nástupu. Náhrada príjmu Vám bude preplatená v závislosti od toho či Vám bude lekárom uznaná dočasná práceneschopnosť. Bez jej uznania máte nárok na pracovné voľno s náhradou príjmu po dobu siedmych dní v kalendárnom roku, po ich vyčerpaní máte nárok ina pracovné voľno bez náhrady mzdy.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

 

 

17.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

47

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje