Zmena výšky výživného a náležitosti návrhu na zmenu výživného

Otázka:

Dobry den, chcela by som sa opytat, ako mam postupovat pri podavani navrhu na zmenu vyzivneho. Kde mam zacat? Je potrebne ist za kuratorkou mojho dietata? Alebo musim ist k advokatovi, aby mi tento navrh vypracoval? Ake nalezitosti musi obsahovat navrh na zvysenie vyzivneho ? Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

 1. VÝŽIVNÉ

Výživné je upravené v § 62 a nasl. zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZR“).

V zmysle § 65 ods. 1 a ods. 2 ZR platí, že „Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného. Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.“

V zmysle uvedeného ustanovenia ZR súd:

 1. upraví vyživovaciu povinnosť rodičov, alebo
 2. schváli dohodu rodičov o výške výživného,

ak

 1. rodičia spolu nežijú, alebo
 2. rodičia spolu žijú, ale jeden z rodičov si svoju vyživovaciu povinnosť dobrovoľne neplní.

Výška výživného sa v čase rozhodovania súdu o úprave vyživovacej povinnosti, resp. v čase schvaľovania dohody rodičov o výške výživného, posudzuje a určuje v závislosti od 2 skutočností, a to v závislosti od

 1. odôvodnených potrieb maloletého, resp. plnoletého dieťaťa, a
 2. schopností, možností a majetkových pomerov rodičov v čase rozhodovania súdu, resp. v čase keď súd schvaľuje dohodu rodičov o výške výživného. 

V zmysle § 62 ZR „Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.“

Z uvedeného ustanovenia ZR vyplýva, že výživné sa určuje na pomerne dlhé obdobie do budúcna, a to až do obdobia kým nie sú deti schopné sa sami živiť. Počas plynutia tohto obdobia sa však môžu zmeniť okolnosti, ktoré majú vplyv na určenú výšku výživného, a to

 1. odôvodnené potreby maloletého, resp. plnoletého dieťaťa
 • dieťa má zdravotné problémy a je nevyhnutné, aby podstúpilo nákladnú liečbu;
 • dieťa začalo navštevovať hudobnú školu;
 • dieťa začalo navštevovať vysokú školu, resp. dieťa prestalo navštevovať vysokú školu, na ktorú rodič prispieva; a pod.
 1. schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov
 • rodič bez svojho zavinenia stratil prácu;
 • rodič má ochorenie, ktoré si vyžaduje nákladnú liečbu;
 • rodič získal novú prácu a tým sa zvýšili jeho príjmy; a pod.
 1. ZMENA VÝŠKY VÝŽIVNÉHO

Ak dôjde k niektorej zmene uvedenej v predchádzajúcom odseku, resp. k inej zmene, ktorá môže ovplyvniť odôvodnené potreby dieťaťa a/alebo schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov,  rodič môže v zmysle § 78 ZR požiadať o zmenu výživného (zvýšenie alebo zníženie výživného) alebo o zrušenie výživného.

Podľa § 78 ods. 1 ZR Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.“ 

Ak došlo k zmene pomerov, či už na strane rodičov alebo na strane maloletého dieťaťa, môže súd zmeniť dohody a súdne rozhodnutia o výživnom. Ak je dieťa plnoleté, je takáto zmena možná len na návrh, ak je však dieťa maloleté, súd o zmene výživného rozhodne aj bez návrhu.

Podľa § 78 ods. 2 ZR „Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov.“

Toto ustanovenie sa nazýva aj tzv. valorizačná klauzula, v zmysle ktorej pri posudzovaní, či došlo alebo nedošlo k zmene pomerov podľa § 78 ods. 1 ZR, sa vždy prihliada aj na vývoj životných nákladov (napr. inflácia). Vývoj životných nákladov sa posudzuje za obdobie, ktoré uplynulo od vydania rozhodnutia o určení výživného, ktoré sa navrhuje zmeniť alebo zrušiť, resp. od schválenia dohody o výške výživného súdom.

V zmysle judikatúry (rozhodnutie č. 72/1965) platí, že „Pri rozhodovaní o zmene výživného je potrebné porovnať okolnosti dôležité pre určovanie výživného tak v dobe skoršieho, ako aj nového rozhodovania, a to na základe spoľahlivých a úplných výsledkov dokazovania.“

Judikatúra ohľadom zmeny výživného ustanovuje (rozhodnutie č. 27/1974), že Pre posúdenie predpokladov na zmenu právoplatného rozsudku o výživnom musí byť preukázaný záver, že došlo k zmene pomerov a že v dôsledku toho treba zmeniť aj výšku výživného. Nepostačí len úvaha o tom, či doterajšie výživné je primerané. Inak by totiž išlo o neprípustnú reparáciu právoplatného súdneho rozhodnutia.“

Ak vo Vašom prípade existujú okolnosti odôvodňujúce potrebu zvýšenia výživného, je Vašim zákonným oprávnením podať návrh na zvýšenie výživného na príslušný súd. Nakoľko sa konanie na súde začína na návrh a podanie návrhu na súd je Vašim zákonným oprávnením, nie je potrebné žiadať od „kurátorky“ súhlas na podanie návrhu na zvýšenie výživného. 

 1. NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZMENU VÝŽIVNÉHO     

Návrh na zmenu, t.j. aj návrh na zvýšenie výživného, tak ako každé podanie na súd, musí spĺňať predpísané obsahové náležitosti v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

V zmysle § 79 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení „Konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3 OSP) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Ak je účastníkom právnická osoba, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom zahraničná osoba, k návrhu musí byť pripojený výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná. Ak je účastníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené. Ak je účastníkom štát, návrh musí obsahovať označenie štátu a označenie príslušného štátneho orgánu, ktorý bude za štát konať. Ak sa návrh týka dvojstranných právnych vzťahov medzi žalobcom a žalovaným (§ 90), nazýva sa žalobou.“

V súlade s § 79 ods. 2 OSP „Navrhovateľ je povinný k návrhu pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva, okrem tých, ktoré nemôže pripojiť bez svojej viny.“

Všeobecnými náležitosťami návrhu sú v zmysle § 42 ods. 3 OSP Pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.“

Uvedené ustanovenia stanovujú minimálne povinné obsahové náležitosti podaní na súd a sú všeobecné. Každý konkrétny návrh musí uvedené náležitosti jednoznačne konkretizovať, musí obsahovať náležitosti, ktoré vyžadujú osobitné zákony (napr. ZR ustanovuje spôsob preukazovania príjmov rodičov a pod.) a musí tvrdenia uvedené v návrhu podkladať právne relevantnými dôkazmi (napr. doklad o úhrade liekov nevyhnutných pre dieťa, doklad o úhrade školného a pod.). Z uvedeného dôvodu Vám vo veci spísania Vášho návrhu na zvýšenie výživného odporúčame obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

13.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje