Lehota na vrátenie daňového preplatku

Otázka:

Dobry den.
V danovom priznani mi vysla nula,na D. urade mi povedali,ze mi vratia 117(ak sa dobre pamätam)asi 5-6 maja 2011,dnes je uz 12teho a stale nic.Kolko dni maju na vratenie preplatku?
Daujem za odpoved

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne lehoty na vrátenie daňového preplatku Vám posielame nasledujúce stanovisko:

V zmysle § 63 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov správca dane vráti preplatok do jedného mesiaca od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, preplatok na dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie vráti najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona   najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku preplatku.

Teda v prípade, že sa vo Vašom prípade jednalo preplatok na dani z príjmov a v daňovom priznaní (riadnom, nie opravnom alebo dodatočnom) ste si o tento preplatok zažiadali (riadne vyplnený oddiel č. XII, datovaný a podpísaný), 40 dňová lehota na jeho vrátenie uplynula dňa 10.5.2011.

V daňovom priznaní ste mali určiť akou formou Vám má byť preplatok vrátený, a to buď zaslaním na bankový účet alebo poštovou poukážkou. V prípade poštovej poukážky je táto zasielaná na adresu uvedenú v daňovom priznaní.

V prípade ak správca dane u Vás registruje daňový nedoplatok, resp. eviduje splatný preddavok na daň, použije preplatok na dani na ich úhradu, o tomto úkone Vás však musí vyrozumieť.

Ak správca dane vyhovie žiadosti o vrátenie v plnom rozsahu nevydáva žiadne rozhodnutie.

V prípade, keď správca dane vráti preplatok po lehote uvedenej vyššie je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v posledný deň lehoty, v ktorej mala byť suma preplatku podľa tohto zákona vrátená, pričom úrok sa vypočíta zo sumy preplatku a počtu dní jeho zadržania. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 10 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 10 %.

Odporúčame Vám informovať sa u  miestne príslušného daňového úradu na stav k žiadosti o vrátenie preplatku na dani. V prípade omeškania vrátenia preplatku v hore uvedenej lehote máte právo na úrok z omeškania.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

12.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje