Oprávnenie policajta na výkon osobnej prehliadky

Otázka:

Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť o informáciu, či ma môže policajná hliadka /ako chodca/ okrem vyzvania o predložení dokladov totožnosti aj podrobiť osobnej kontrole. Chcel by som len uviesť toľko, že počas cesty z domu do práce sa pri mne pristavilo policajné vozidlo a vykonali u mňa osobnú prehliadku a to v takom rozsahu, že mi o.i. siahali aj na intímne miesta a musel som im ich s časti aj ukazovať, nakoľko sa chceli presvedčiť o zdravotnej pomôcke, ktorú momentálne na intímnych miestach musím nosiť. Na otázku prečo ma vôbec podrobujú prehliadke mi jeden z policajtov odpovedal, že preto lebo som „náhle vyšiel s poza rohu“

Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom oprávnenia policajta na vykonanie osobnej prehliadky fyzickej osoby zaujímame nasledujúce stanovisko:

V tejto súvislosti je potrebné rozlišovať dva základné inštitúty upravené rôznymi právnymi predpismi, a to konkrétne:

  1. prehliadku osôb podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o Policajnom zbore“);
  2. osobnú prehliadku podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“).

Zákon o Policajnom zbore umožňuje policajtovi vykonať prehliadku osoby v nasledujúcich prípadoch:

-          podľa ustanovenia § 22 ods. 1 Zákona o Policajnom zbore

„Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň (§ 14 ods. 5), a ak ju má, odňať ju.“

Služobným zákrokom sa podľa ustanovenia § 9 ods. 3 Zákona o policajnom zbore rozumie zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorom sa zasahuje do základných práv a slobôd osoby. Policajt je však povinný služobný zákrok vykonať len v prípade, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania.

Zbraňou sa na účely tohto zákona rozumie čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším, teda nielen strelná zbraň.

-          podľa ustanovenia § 24 ods. 1 Zákona o Policajnom zbore

„Pri zaisťovaní civilnej leteckej dopravy pred teroristickými útokmi policajt je oprávnený vykonať prehliadku lietadla, ako aj prehliadku osôb a batožiny, aby zistil, či osoby neprepravujú veci, ktoré by mohli byť použité na teroristický útok.“

-          podľa ustanovenia § 25 ods. 1 Zákona o Policajnom zbore

„V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti určených osôb, ohrozených svedkov a chránených svedkov je policajt oprávnený vykonať prehliadku osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nachádzajúcich sa v priestore, z ktorého by bolo možné ohroziť bezpečnosť určených osôb, ohrozených svedkov alebo chránených svedkov.“

V ďalších ustanoveniach Zákon o Policajnom zbore zakotvuje, že „policajt je oprávnený vykonať prehliadku osôb iba vtedy, ak tieto osoby na jeho výzvu uvedený priestor ihneď neopustia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania“. Táto prehliadka osôb nesmie sledovať iný záujem než zaistenie bezpečnosti určených osôb, ohrozených svedkov a chránených svedkov.

-          podľa ustanovenia § 26 ods. 2 Zákona o Policajnom zbore

„V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu osobou prekračujúcou štátnu hranicu je policajt oprávnený vykonať prehliadku osoby, batožiny a dopravného prostriedku. Také isté oprávnenie má policajt aj v prípade podozrenia zo spáchania priestupku súvisiaceho s prekročením štátnej hranice, priestupku na úseku cestovania do zahraničia a na úseku pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky.“

-          podľa ustanovenia § 28 ods. 2 Zákona o Policajnom zbore

„Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, ktorá sa nachádza na verejne prístupnom mieste uzatvorenom podľa § 28 ods. 1 nemá pri sebe zbraň (§ 14 ods. 5), a ak ju má, odňať ju.“     

Čo sa týka osobnej prehliadky, tak podľa ustanovenia § 99 ods. 3 Trestného poriadku „osobnú prehliadku možno vykonať, ak je dôvodné podozrenie, že niekto má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie“. Ďalej podľa ustanovenia § 99 ods. 4 Trestného poriadku „u zadržanej osoby a u osoby, ktorá bola zatknutá alebo ktorá sa berie do väzby, možno vykonať osobnú prehliadku aj vtedy, ak je tu podozrenie, že má pri sebe zbraň alebo inú vec, ktorou by mohla ohroziť život alebo zdravie osoby“. Z uvedených ustanovení Trestného poriadku vyplýva, že u fyzickej osoby je možné vykonať osobnú prehliadku najmä na účel zaistenia veci dôležitej pre trestné konanie alebo na účel ochrany života alebo zdravia v nadväznosti na obmedzenie osobnej slobody určitej osoby.

V zmysle ustanovenia § 102 ods. 1 Trestného poriadku „osobnú prehliadku je oprávnený nariadiť predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor alebo s jeho súhlasom policajt“. Ďalej v zmysle ustanovenia § 102 ods. 4 Trestného poriadku „bez príkazu alebo súhlasu podľa odseku 1 môže policajt vykonať osobnú prehliadku len vtedy, ak príkaz alebo súhlas nemožno vopred dosiahnuť a vec neznesie odklad alebo ak ide o osobu pristihnutú pri trestnom čine, alebo o osobu, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie. O vykonaní takého úkonu musí však bez meškania upovedomiť orgán, ktorý je oprávnený vydať príkaz alebo súhlas podľa odseku 1. Bez príkazu alebo súhlasu možno tiež vykonať osobnú prehliadku podľa § 99 ods. 4.“

V súlade s ustanovením čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“, z citovaných ustanovení Trestného poriadku vyplýva, že policajné orgány, ako orgány štátu, môžu vykonať osobnú prehliadku fyzickej osoby iba z dôvodov uvedených v prvom odseku tohto stanoviska a zároveň pri tom musia dodržať procesný postup uvedený v ustanovení § 102 Trestného poriadku. Rovnako aj v prípade prehliadky osoby podľa ustanovení Zákona o Policajnom zbore policajt môže postupovať a prehliadku osoby vykonať len v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o policajnom zbore.

V prípade, ak sa domnievate, že Vami opísaným postupom policajnej hliadky boli porušené Vaše práva alebo právom chránené záujmy, resp. týmto postupom bol porušený zákon a v zmysle vyššie uvedených dôvodov pre výkon osobnej prehliadky resp. prehliadky osoby na túto nebol daný dôvod, tak máte možnosť na konkrétnych príslušníkov PZ SR podať sťažnosť podľa ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „Zákon o sťažnostiach“). V zmysle nariadenia MV SR č. 113/2010, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 25.08.2010, je potrebné túto sťažnosť adresovať príslušnému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru SR. Náležitosti tejto sťažnosti a postup pre jej vybavenie je upravený v ustanovení § 5 a nasl. Zákona o sťažnostiach.   

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

 

12.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje