Preukazovanie skutočnosti, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil

Otázka:

Dna 1.4.2011 mi skončil podmienečný trest v ktorom som bol odsúdený na 2.mesiace s odkladom na 1 rok. Potreboval by som získať osvedčenie,že som sa v skúšobnej dobe osvedčil nakolko si chcem založiť živnost a pracovať. Poradte mi ako mam pokračovať.kde môžem získať osvedčenie ďakujem 

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom preukazovania skutočnosti, že sa odsúdený na podmienečný trest v skúšobnej dobe osvedčil zaujímame nasledujúce stanovisko:

Podľa ustanovenia § 420 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) „pri výkone trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, postupuje súd primerane ako pri výkone trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený s probačným dohľadom“. Z citovaného ustanovenia Trestného poriadku vyplýva, že na výkon podmienečného trestu odňatia slobody sa budú primerane uplatňovať ustanovenia §§ 418 a 419 Trestného poriadku.

V zmysle ustanovenia § 419 ods. 1 Trestného poriadku „o tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil alebo či sa nariadi výkon trestu odňatia slobody, rozhodne súd na verejnom zasadnutí“. Ďalej podľa ustanovenia § 419 ods. 3 Trestného poriadku „rozhodnutie o tom, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, môže so súhlasom prokurátora urobiť predseda senátu“. Z uvedených ustanovení Trestného poriadku vyplýva, že po uplynutí skúšobnej doby odsúdenému súd z úradnej povinnosti rozhodne o tom, či sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo či sa trest odňatia slobody vykoná. Súd, ktorý rozhodol o uložení trestu by mal odsúdeného predvolať na verejné zasadnutie, na ktorom sa táto otázka prejedná a na záver ktorého súd vydá rozhodnutie vo forme uznesenia. Týmto uznesením súd rozhodne jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odsúdený sa v skúšobnej dobe osvedčil;
  2. odsúdený sa v skúšobnej dobe neosvedčil a uložený trest sa vykoná.

Takéto uznesenie môže so súhlasom prokurátora vydať samostatne predseda senátu „od stola“ bez nariadenia verejného zasadnutia.

Z uvedených skutočností vyplýva záver, že by Vám v dobe bezprostredne nasledujúcej po uplynutí skúšobnej doby malo byť doručené buď predvolanie na verejné zasadnutie, na ktorom sa rozhodne, či ste sa v skúšobnej dobe osvedčili, alebo už samotné uznesenie s príslušným výrokom. V prípade, ak by ani jeden z uvedených prípadov nenastal, tak sa môžete písomným podaním obrátiť na príslušný súd so žiadosťou o určenie termínu verejného zasadnutie a o vydanie uznesenia v tejto veci.

Toto písomné podanie je potrebné označiť spisovou značkou konania, v ktorom Vám bol uložený trest a malo by obsahovať najmä nasledujúce náležitosti:

-        identifikáciu Vašej osoby (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia);

-        opis rozhodujúcich skutočností (skutočnosť, že Vám rozhodnutím tohto súdu bol uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom a že súdom stanovená skúšobná doba už uplynula);

-        žiadosť o nariadenie termínu konania verejného zasadnutia a vydanie rozhodnutia v tejto veci;

-        dátum a podpis.

V tejto súvislosti však považujeme za potrebné ešte poukázať na ustanovenie § 50 ods. 5 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“), podľa ktorého „ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 (rozhodnutie o tom, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, resp. neosvedčil) bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil“.

Podľa ustanovenia § 50 ods. 7 Trestného zákona „ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený“. Skutočnosť, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil je súd prvého stupňa, ktorý rozhodoval o vine a treste odsúdeného povinný bezodkladne oznámiť registru trestov.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

10.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

25

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje