Pracovný pomer na dobu určitú a materská dovolenka

Otázka:

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať ohľadne materskej dovolenky.Dňa 20.júla 2011 by som mala nastúpiť na matersku dovolenku.Ale v 15 januára 2012 mi končí zmluva u zamestnávateľa,tak sa chcem opýtať,či ma môžu prepustiť a či mi bude zamestnávateľ vyplácať matersku dovolenku aj po tomto termíne.Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne nástupu na materskú dovolenku počas trvania pracovného pomeru na dobu určitú zaujímame nasledovné stanovisko:

Pracovný pomer na dobu určitú, upravený predovšetkým v § 48 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“), je špecifický tým, že zamestnávateľ so zamestnancom sa už pri jeho uzatváraní dohodnú, dokedy bude pracovný pomer trvať. Dohodnutým dňom pracovný pomer skončí, a to bez potreby akéhokoľvek právneho úkonu zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca.

Pre pracovný pomer na dobu určitú je ešte typické, že sa naňho nevzťahuje ochranná doba, teda tzv. zákaz výpovede. Pracovný pomer teda skončí aj v prípade, ak je zamestnankyňa v tom čas na materskej dovolenke, čo pri pracovnom pomere na dobu neručitú v zásade možné nie je (§ 64 ods. 1 písm. c) ZP.

Pred uplynutím dohodnutej doby trvania pracovného pomeru je možné ho ukončiť jedným zo spôsobov uvedených v § 59 ZP, a to dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe.

Zamestnávateľ môže voči zamestnancovi uplytniť výpoveď len z dôvodov taxatívne vymedzených v § 63 ods. 1 ZP, a to:

a. Ak sa zrušuje zamestnávateľ alebo jeho časť,

b. Ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,

c. Ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d. Ak zamestnanec

1.       nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce

2.       prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2 ZP

3.       nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4.       neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e. Ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ s Vami môže skončiť pracovný pomer len pri existencii niektorého z týchto dôvodov. Výlučne z dôvodu, že ste tehotná a nastupujete na materskú dovolenku, Vám výpoveď z pracovného pomeru dať nemôže.

Pokiaľ ide o nárok na materské, tak materské nevypláca zamestnávateľ, ale Sociálna poisťovňa. Podmienky vzniku nároku na vyplácanie materského sú uvedené v § 48 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len zákon o sociálnom poistení): „Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.“

Keďže nedisponujeme dostatočnými informáciami pre posúdenie toho, či spĺňate uvedenú podmienku vzniku nároku na materské, odporúčame Vám obrátiť sa osobne na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste Vášho bydliska, kde Vám poradia.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

10.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

7

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje