Odchodné pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru

Otázka:

Odchodné mi bolo vyplatené podľa nižšie uvedeného textu zákona o št. službe na základe mojej žiadosti o invalidný dôchodok predloženej do jedného mesiaca po skončení štátnozámestnaneckého pomeru:
§54 ods.(1) Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok patrí štátnemu zamestnancovi odchodné v sume jeho posledne priznaného funkčného platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru alebo do jedného mesiaca po jeho skončení.
Miera zníženia pracovnej schopnosti bola stanovená na 35%, teda invalidný dôchodok mi nebol priznaný. Zaujíma ma či odchodné musím vrátiť, sú na to rôzne vysvetlenia služobného úradu zamestnavateľa a sl. úradu ministertva?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

Podmienky, ktoré musia byť splnené na vznik nároku na odchodné v prípade skončenia štátnozamestnaneckého pomeru upravuje § 54 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ŠS“).

§ 54 ods. 1 zákona o ŠS hovorí, že Pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po preukázaní nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok patrí štátnemu zamestnancovi odchodné v sume jeho posledne priznaného funkčného platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru alebo do jedného mesiaca po jeho skončení.“

Z uvedeného ustanovenia zákona o ŠS vyplývajú zákonné podmienky, ktoré musia byť splnené, aby zamestnancovi v štátnozamestnaneckom pomere vznikol nárok na odchodné, a to:

  1. ide o prvé skončenie štátnozamestnaneckého pomeru, a
  2. štátny zamestnanec preukáže nárok na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, a
  3. štátny zamestnanec požiadal o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením štátnozamestnaneckého pomeru alebo do jedného mesiaca po jeho skončení.  

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, t.j. nárok na odchodné má štátny zamestnanec v prípade skončenia štátnozamestnaneckého pomeru iba v prípade, ak spĺňa požiadavky uvedené v bode a., b. a c.

Podmienkou vzniku nároku na odchodné je okrem iného aj preukázanie nároku na invalidný dôchodok. Nakoľko Vám invalidný dôchodok nebol priznaný, neviete túto skutočnosť preukázať. Z tohto dôvodu ste nesplnili zákonné podmienky vzniku nároku na odchodné a v prípade, že Vám už bolo vyplatené, ste podľa nášho názoru povinný vyplatenú sumu odchodného vrátiť.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

06.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje