Usporiadanie vzťahov v rámci pozemkového spoločenstva

Otázka:

Pri usporadúvaní vlastníctva po nebohej babke sme zistili, že napriek tomu, že bola zapísaná ako podielová vlastníčka lesného spoločenstva, na liste vlastníctva tohto spoločenstva nie je uvedená a jej podiel vlastní niekto iný titulom nadobudnutia je oprávnená držba z r.1996. Čo máme robiť, keď našu matku -jedinú dcéru babky,do dnešného dňa členovia spoločenstva "akože vedú ako spoločníčku" a pritom papierovo to už dávno nie je pravda, napriek tomu, že sa všetci navzájom dobre poznajú, niektorí sú dokonca v príbuzenskom vzťahu. Myslíme si, že išlo o podvod, lebo viacerí ľudia nie sú spokojní s tým, ako spoločenstvo vzniklo. Dá sa ešte niečo s tým urobiť? Dotyčný pán, ktorý vlastní babkin podiel najprv sľúbil, že to usporiadame a potom z toho odstúpil. teraz nevieme, čo môžeme ešte v tom urobiť, aby sa naša matka dostala k podielu po svojej nebohej matke. Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom usporiadania vzťahov vo vnútri lesného (pozemkového) spoločenstva zaujímame nasledujúce stanovisko:

Problematiku lesných, resp. pozemkových spoločenstiev komplexne upravujú ustanovenia zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o pozemkových spoločenstvách“).

Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 Zákona o pozemkových spoločenstvách „pozemkovým spoločenstvom sa rozumie:

a.      lesné a pasienkové spoločenstvo vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahovali právne predpisy o úprave právnych pomerov   majetku bývalých urbarialistov (urbárnikov), komposesorátov a podobných právnych útvarov, ktoré sa vydali podľa osobitných právnych predpisov a boli obnovené ku dňu účinnosti tohto zákona,

b.      lesné spoločenstvo, pasienkové spoločenstvo alebo pozemkové spoločenstvo založené podľa osobitných predpisov,

c.       pozemkové spoločenstvo založené podľa tohto zákona.“

Ďalej podľa ustanovenia § 2 ods. 2 Zákona o pozemkových spoločenstvách členom spoločenstva podľa odseku 1 sú všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti“. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že vlastníkom, resp. spoluvlastníkom nehnuteľnosti je osoba, ktorá je ako vlastník, resp. spoluvlastník zapísaná na liste vlastníctva tejto nehnuteľnosti vedenom príslušnou správou katastra. V tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenie § 70 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého údaje zapísané v katastri nehnuteľností sú hodnoverné a záväzné pokiaľ sa nepreukáže opak.

Z uvedených skutočností vyplýva, že podľa súčasne platného právneho stavu členom pozemkového (lesného) spoločenstva môže byť iba osoba, ktorá je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti (lesného pozemku), resp. osoba, ktorá je ako spoluvlastník dotknutej nehnuteľnosti zapísaná na príslušnom liste vlastníctva.

Ako už bolo uvedené, ani zápis v katastri nehnuteľností však nemusí zodpovedať skutočnosti a v katastri nehnuteľností môže byť ako vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti zapísaná aj osoba, ktorá vlastnícke právo k danej nehnuteľnosti nenadobudla, resp. ho nadobudla v rozpore s platnými právnymi predpismi. Rovnako tak mohla nastať aj situácia, že príslušnej správe katastra neboli v čase rozhodovania známe všetky podstatné skutočnosti, a tak mohlo dôjsť k chybnému zápisu do katastra nehnuteľností.

Na takúto situáciu však pamätá ustanovenie § 5 ods. 5 Zákona o pozemkových spoločenstvách, podľa ktorého „ak niekto o sebe tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti alebo má k nej iné právo, a toto právo nemôže preukázať príslušnou listinou, spoločenstvo ho odkáže na konanie pred súdom, ak svoje právo nepreukáže inak“. S prihliadnutím na hore uvedené skutočnosti potom z citovaného ustanovenia vyplýva, že osoba, ktorej nesvedčí zápis vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností sa môže domáhať toho, aby sa stala členom pozemkového spoločenstva. Podmienkou však je, aby preukázala, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti. Túto skutočnosť však musí pozemkovému spoločenstvu preukázať hodnovernou listinou (napr. kúpnou zmluvou, darovacou zmluvou, osvedčením o dedičstve atď.). V prípade, ak táto osoba takouto listinou nedisponuje, resp. ak predloženú listinu pozemkové spoločenstvo nebude považovať za hodnovernú, tak v takom prípade sa táto osoba môže obrátiť na príslušný súd so žalobou o určenie vlastníckeho práva ku spoločnej nehnuteľnosti.

Žaloba o určenie vlastníckeho práva sa podáva voči osobe, ktorá je ako spoluvlastník danej nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti zapísaná. V konaní pred súdom však žalobca, aby bol úspešný, bude musieť ním tvrdené skutočnosti preukázať a zároveň bude musieť preukázať naliehavý právny záujem na takomto určení vlastníckeho práva. V prípade, ak súd takto podanej žalobe vyhovie, tak rozhodne, že žalobca sa stáva spoluvlastníkom dotknutej namiesto žalovanej osoby. Na základe takéhoto rozhodnutia súdu bude následne vykonaný nový zápis vlastníckeho práva ku danému spoluvlastníckemu podielu na spoločnej nehnuteľnosti, a to záznamom. Po tom čo dôjde ku zmene v osobe spoluvlastníka zapísaného v katastri nehnuteľnosti sa žalobca automaticky zo zákona stane členom pozemkového spoločenstva.

Čo sa však týka posúdenia opodstatnenosti Vami opísaného nároku, resp. posúdenia podmienok, za akých dotknuté lesné spoločenstvo vzniklo, tak posúdenie týchto skutočností závisí od konkrétnych okolností prípadu, ktoré nám nie sú známe. V tejto súvislosti Vám odporúčame, aby ste sa s celou touto záležitosťou obrátili na advokáta, ktorý celú záležitosť posúdi v kontexte konkrétnych okolností prípadu.     

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

06.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje