Preukazovanie práceneschopnosti zamestnanca

Otázka:

Pekný deń prajem,

prosím, môj manžel mal žlčníkový záchvat a bol hospitalizovaný v nemocnici.
Najprv sme mysleli, že len na jeden deň, no nakoniec boli z toho tri dni. Nedal sa vypísať na PN, v nemocnici mu potvrdili, že bol hospitalizovaný s tým, že tento doklad predložil zamestnávateľovi a nárokoval si na pracovné voľno v zmysle § 141 ods.2 písm.a)zmysle ZP. Zamestnávateľ mu však povedal, že takto zdokumentovanú prekážku na strane zamestnanca uznať nemôže, že mal ísť na PN.
Prosím, má zamestnávateľ pravdu? alebo?
Ako máme postupovať???
ĎAKUJEM pekne za pomoc.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne preukázania hospitalizácie zamestnanca zamestnávateľovi zaujímame nasledovné stanovisko:

Vo Vašom prípade je potrebné rozlišovať práceneschopnosť a vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení.

V prípade, že je zamestnanec práceneschopný (§ 141 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len "ZP"), má nárok počas prvých 10 dní na náhradu príjmu za podmienok stanovených zákonom č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o náhrade príjmu"). Svoju práceneschopnosť však musí zamestnávateľovi kvalifikovaným spôsobom preukázať. Podľa § 9 ods. 1 zákona o náhrade príjmu "Nárok na náhradu príjmu sa uplatňuje u zamestnávateľa predložením potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti."

Ide o tlačivo, ktoré má 5 dielov, pričom práve diel IIa. tohto potvrdenia je žiadosťou zamestnanca o náhradu príjmu pri dočasnej PN. Tento diel potvrdenia odovzdá zamestnanec po podpísaní vyhlásenia na druhej strane potvrdenia zamestnávateľovi, ktorý mu bude prvých 10 dní dočasnej PN vyplácať náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Inou právnou skutočnosťou je vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca podľa § 141 ods. 2 písm. a) ZP, ktorého sa dovolával aj Váš manžel. V tom prípade nie je potrebné zamestnávateľovi dokladať príslušný diel Potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti, ale Potvrdenie o návšteve lekára, prípadne priepustku, na ktorej lekár okrem svojich údajov vyznačí aj čas trvania vyšetrenia, prípadne uvedie, že ošetrenie bolo celodenné.

Rozdiel medzi týmito dvoma skutočnosťami spočíva najmä v tom, že zatiaľ čo práceneschopnosť počíta s dlhšou dobou absencie zamestnanca (hoci nie je vylúčená ani práceneschopnosť trvajúca jeden deň), vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca je skôr jednorazovou záležitosťou (napr. návšteva u zubára a pod.), ktorá nemusí nevyhnutne trvať ani celý deň. Máme za to, že vo Vašom prípade by malo ísť skôr o práceneschopnosť ako o prekážku podľa § 141 ods. 2 písm. a), pretože Váš manžel neabsolvoval tri dni po sebe vyšetrenie / ošetrenie v zdravotníckom zariadení, ale bol v ňom "nastálo" (teda bez vymedzenia doby trvania ošetrenia / vyšetrenia) hospitalizovaný a to na základe jednej a tej istej skutočnosti. Pojmovo podľa nášho názoru tento prípad spadá pod prípad práceneschopnosti a to je zrejme aj dôvod, prečo zamestnávateľ vyžadoval od Vášho manžela preukázanie Potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti. V praxi dochádza k podobným problémom veľmi často práve z dôvodu, že nie je vždy zrejmé, ako dlho bude prekážka v práci u zamestnanca trvať a teda akým spôsobom je vhodnejšie ju preukazovať. Riešenie v konkrétnom prípade závisí aj od pomerov u toho - ktorého zamestnávateľa. Presnejšie môžu spôsob preukazovania prekážok v práci u Vášho manžela upravovať aj interné predpisy zamestnávateľa, ktoré nám nie sú známe.

Pre jednoznačné posúdenie tohto prípadu by však bolo potrebné aj bližšie sa oboznámiť s obsahom dokladu, ktorý dostal Váš manžel z nemocnice, či by nebol spôsobilý na preukázanie vyšetrenia minimálne na jeden deň z troch. Odporúčame Vám pokúsiť sa vyriešiť vzniknutú situáciu so zamestnávateľom vzájomnou komunikáciou a dohodou, prípadne pokusom o možnú úpravu resp. doplnenie tlačív zo strany nemocnice, nakoľko v danom prípade nie je otázne, či prekážka v práci skutočne nastala, ale problémom je len jej preukázanie, čo by malo byť podľa nášho názoru aj zo strany zamestnávateľ vzaté do úvahy. Ak neprichádza do úvahy ako prekážka v práci práceneschopnosť ani vyšetrenie v zdravotníckom zariadení, podľa § 141 ods. 3 ZP zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy aj z iných vážnych dôvodov, najmä na zariadenie dôležitých osobných, rodinných a iných vecí, ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk


06.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje