Zrušenie BSM počas trvania manželstva

Otázka:

Aký je postup, ak by sme sa s manželom dohodli na zrušení bsm. V akom časovom horizonte k nemu dôjde a čo preto treba urobiť.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov ("BSM") zaujímame nasledovné stanovisko:

V zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky nie je možné dohodou manželov zrušiť BSM. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení taxatívne vymedzuje prípady, kedy môže dôjsť k zrušeniu BSM za trvania manželstva:

1. "Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva" (§ 148 ods. 2 OZ).

2. "Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich." (§ 148a ods. 2 OZ).

V oboch prípadoch teda je to súd, ktorý vyslovuje zrušenie BSM, a to na návrh podaný niektorým z manželov a len za existencie niektorého z uvedených dôvodov. Dohoda manželov o zrušení BSM teda nie je možná.

Okrem uvedeného samozrejme BSM zaniká aj zánikom manželstva, a to či už rozvodom, vyhlásením manželstva za neplatné, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Občiansky zákonník umožňuje manželom za trvania manželstva dohodou vykonať iba nasledovné modifikácie rozsahu resp. obsahu BSM:

1. "Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku." (§ 143a ods. 1 OZ). To znamená, že manželia sa môžu dohodnúť, že určité veci, ktoré by inak spadali do BSM, doň patriť nebudú (zúženie rozsahu BSM) alebo naopak, že určité veci, ktoté by inak nadobúdali do výlučného vlastníctva, budú patriť do BSM (rozšírenie rozsahu BSM).

Podľa § 143 OZ "V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka." Dohoda manželov o rozšírení, resp. zúžení rozsahu BSM by teda obsahovala modifikáciu tejto právnej úpravy.

2. "Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva" (§ 143a ods. 2 OZ). To znamená, že po celú dobu trvania manželstva nebudú manželia nadobúdať majetkové hodnoty do BSM a až v deň zániku manželstva vznikne BSM a všetky veci, práva a majetkové hodnoty existujúce k tomuto dňu budú tvoriť obsah BSM a budú sa medzi manželmi vyporiadavať.

Pre obe tieto dohody platí, že musia mať formu notárskej zápisnice a taktiež, že sa nemôžu vzťahovať na majetok už nadobudnutý pred ich uzatvorením. Napr. manželia sa nemôžu dohodnúť, že dom, ktorý už skôr zdedil jeden z manželov, bude patriť do BSM. Ak máte záujem o uzatvorenie niektorej z týchto dohôd, odporúčame Vám obrátiť sa na ktoréhokoľvek notára.

Ak máte pochybnosti o tom, ako čo najvhodnejšie upraviť Vaše vzájomné majetkové pomery počas trvania manželstva, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta, ktorý Vám po objasnení všetkých potrebných okolností prípadu bude vedieť poradiť.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk


05.05.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje