Vyporiadanie BSM dohodou

Otázka:

Chcel by som vediet ake pravne kroky treba spravit ak si chcem ponechat byt vosobnom vlastnicve nadobudnuty za manzelstva,a po rozvode sa s byvalou manzelkou financne vyrovnam.Dakujem za radu.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne ponechania si bytu po rozvode, nadobudnutého počas manželstva, Vám posielame nasledujúce stanovisko:

V zmysle § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Teda vzhľadom na uvedené, pokiaľ nenastala hore uvedené výnimka, byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“) zaniká zánikom manželstva (smrťou manžela, vyhlásením za mŕtveho, rozvodom alebo vyhlásením manželstva za neplatné). Zákon pozná výnimky, kedy môže BSM zaniknúť i počas trvania manželstva. Jedná sa o zánik na základe súdneho rozhodnutia alebo zo zákona. Súd rozhodne o zániku manželstva na návrh a to ak sú závažné dôvody, najmú ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Tiež na návrh zruší BSM, v prípade ak jeden z manželov získal oprávnenie pre podnikateľskú činnosť. Zo zákona zaniká BSM vyhlásením konkurzu a v prípade vyslovenia trestu prepadnutia majetku.

Po zániku BSM sa BSM vyporiada a to buď dohodou, súdnym rozhodnutím alebo zo zákona.  Pri vyporiadaní dohodu a súdnym rozhodnutím sa postupuje podľa § 150 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého sa pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Ak dôjde k uzavretiu dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, manželia sú povinní vydať si na požiadanie potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. Ak sú predmetom dohody iba hnuteľné veci, právna úprava nepredpisuje určitú formu. Ak sú však jej predmetom nehnuteľnosti, musí mať formu písomnú a účinnosť nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

 

Vzhľadom na uvedené, v prípade ak nenastali dôvody pre zánik BSM počas manželstva – t.j. zánik súdnym rozhodnutím alebo zo zákona, Vaše BSM zanikne rozhodnutím súdu o rozvode. Po právoplatnosti tohto rozhodnutia spíšete s manželkou dohodou o vyporiadaní BSM, v intenciách § 150 Občianskeho zákonníka. V dohode upravíte, že nehnuteľnosť ostane vo Vašom vlastníctve a bývalej manželke poskytnete finančné vyrovnanie. Zákon nepredpisuje formu notárskej zápisnice, no v prípade že túto dohodu spíšete v uvedenej forme, stane sa i exekučným titulom.

Dohoda bude podkladom pre návrh na vklad do katastra nehnuteľností. V zmysle § 42 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) podpisy pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené.

V zmysle § 43 katastrálneho zákona je na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra spôsobilá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade písomne vyhotovená zmluva, ktorá musí obsahovať:

1.       označenie účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu

2.       označenie právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,

3.       označenie nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

Záverom dodávame, že nie je možné, aby sa manželia platne dohodli na vyporiadaní ich bezpodielového spoluvlastníctva ešte pred jeho zánikom. Takáto dohoda by bola absolútne neplatná podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom neplatným.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

26.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje