Zákaz výpovede počas trvania práceneschopnosti zamestnanca

Otázka:

Dobrý deň potreboval by som poradiť v tejto veci:Som 3.mesice na PN.Zamestnavatel sa vyhraza ze ma prepusti,moze ma pocas PN prepustit?Som zamestnany na dobu neurcitu.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne skončenia pracovného pomeru počas práceneschopnosti zamestnanca zaujímame nasledovné stanovisko:

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len "ZP") počas určitých presne vymedzených období chráni zamestnancov pred tým, aby s nimi mohol byť zo strany zamestnávateľa jednostranne skončený pracovný pomer.

V zmysle § 64 ods. 1 písm. a) ZP "zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia."

V zásade teda počas trvania prácenschopnosti nemôže Vám byť daná zo strany zamestnávateľa výpoveď. Avšak táto ochrana zamestnanca nie je absolútna, to znamená, že Zákonník práce z nej pripúšťa výnimky. Prvou je už vyššie citovaný prípad, kedy by si zamestnanec prácenseschopnosť sám úmyselne vyvolal alebo spôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Vtedy by Vám zamestnávateľ napriek trvaniu prácneschopnosti výpoveď dať mohol.

Ďalšie výnimky z ochrannej doby sú vymedzené v § 64 ods. 3 ZP: 

Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestancovi

a. z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) (t. j. ak by sa zrušoval alebo premiestňoval zamestnávateľ alebo jeho časť)

b. z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer (t. j. spáchanie úmyselného trestného činu alebo závažné porušenie pracovnej disciplíny), ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke

c. pre iné porušenie pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e) (tzv. menej závažné porušenie pracovnej disciplíny), ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,

d. ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

Z uvedeného vyplýva, že podstatné pre posúdenie otázky, či počas Vašej práceneschopnosti Vám môže zamestnávateľ dať výpoveď je, aký výpovedný dôvod mieni uplatniť. Ak by išlo o niektorý z dôvodov uvedených v písmenách a) až d), potom by Vám výpoveď dať mohol, lebo zákaz výpovede sa na Vás vzťahovať nebude. Z iných dôvodov Vám však výpoveď dať nemôže.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk


26.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

11

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje