Zmena zamestnávateľa počas trvania rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobry den, mam 12 mesacne dieta a som s nim na rodicovskej dovolenke. Firmu zamestnavatela ale odkupila konkurencne firma. Chcem sa spytat, ci ma pravo nova firma so mnou ukoncit pracovny pomer a ako to je s ochrannou lehotou v tomto pripade. Dakujem pekne za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) v § 27 a nasl. upravuje prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.

Ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.           

Z uvedeného vyplýva, že práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov k zamestnancom zamestnávateľa, ktorý zaniká (t.j. zamestnávateľa, ktorý predáva spoločnosť), prechádzajú na právneho nástupcu tohto zamestnávateľa (t.j. na spoločnosť, ktorá spoločnosť odkúpila).

Zánik zamestnávateľa, ktorý má právneho nástupcu, neznamená zánik pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami zaniknutého zamestnávateľa, nakoľko práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú na nového zamestnávateľa. Predaj spoločnosti inej spoločnosti spôsobuje  zmenu v subjekte pracovného pomeru na strane zamestnávateľa a nie na strane zamestnanca. K zmene zamestnávateľa dochádza počas trvania pracovného pomeru zamestnanca, čo znamená, že sa zachováva doterajší pracovný pomer, ktorý zamestnanec uzatvoril s predchádzajúcim zamestnávateľom. Preberajúci zamestnávateľ je viazaný platnými pracovnými zmluvami v takom istom rozsahu ako doterajší zamestnávateľ.

Okrem iného ma jednak pôvodný zamestnávateľ, tak aj zamestnávateľ, na ktorého prešli pracovnoprávne vzťahy povinnosti uvedené v § 29 ZP.

Zamestnávateľ je povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne informovať zástupcov zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, priamo zamestnancov o

-          dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,

-          dôvodoch prechodu,

-          pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,

-          plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov.

Ak zmena zamestnávateľa nespôsobí zmenu pracovných podmienok (napr. zmenu miesta výkonu práce, zmenu druhu vykonávanej práce a pod.), zamestnanec je naďalej povinný dodržiavať pracovnú zmluvu, ktorú mal uzatvorenú s predchádzajúcim zamestnávateľom a plniť všetky svoje pracovné povinnosti z nej vyplývajúce.

Ak sa však prevodom:

-          zmenia pracovné podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve (napr. miesto výkonu práce, druh práce a pod.), a

-          zamestnanec nesúhlasí so zmenou týchto pracovných podmienok,

skončí pracovný pomer zamestnávateľ z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP (výpoveď daná zamestnávateľom) alebo dohodou z tých istých dôvodov. V takomto prípade patrí zamestnancovi odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, a ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Tak ako na pôvodného zamestnávateľa, tak aj na nového zamestnávateľa sa vzťahujú ustanovenia ZP upravujúce zákaz výpovede.  

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

  1. v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,
  2. pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,
  3. v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,
  4. v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,
  5. v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

Uvedený zákaz výpovede upravený v ustanovení § 64 ods. 1 ZP sa vzťahuje aj na nového zamestnávateľa, teda ak ste na rodičovskej dovolenke nemôže Vám dať zamestnávateľ výpoveď, nakoľko by konal v rozpore so ZP.

Jediný spôsob, akým je možné skončiť pracovný pomer v ochrannej dobe je dohodou o skončení pracovného pomeru. Dohoda o skončení pracovného pomeru je však dvojstranný právny úkon, teda museli by ste prejaviť vôľu takúto dohodu so zamestnávateľom uzatvoriť.

V zmysle ZP však platia aj výnimky zo zákazu výpovede upravené v § 64 ods. 3 ZP, a to že zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď danú zamestnancovi

  1. z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) ZP, t.j. že sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
  2. z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke; ak je daná zamestnankyni alebo zamestnancovi výpoveď z tohto dôvodu pred nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku tak, že by výpovedná doba uplynula v čase tejto materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, skončí sa výpovedná doba súčasne s materskou dovolenkou a rodičovskou dovolenkou,
  3. pre iné porušenie pracovnej disciplíny, ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,
  4. ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

Vzhľadom na skutočnosť, že ste na rodičovskej dovolenke a výpoveď z pracovného pomeru Vám nebola daná pred nástupom na rodičovskú dovolenku, na Váš prípad sa vzťahujú iba výnimky uvedené v písmene a. a d.

V zmysle vyššie uvedeného Vám zamestnávateľ v ochrannej dobe, t.j. v čase keď ste na rodičovskej dovolenke nemôže dať výpoveď z pracovného pomeru, ak nie sú naplnené podmienky uvedené v písm. a. a d..

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

22.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje