Porušovanie zákonných povinností obce

Otázka:

Dobrý deň prajem,

prosím, existuje nejaký postih za to, keď naša obec nemá platný rokovací poriadok, nezverejňuje dokumenty v zmysle platnej legislatívy SR? nevedie kroniku? nemáme odsúhlasený rozpočet a vôbec sa nedodržujú jednotlivé ustanovenia zákona o obecnom zriadení?
Vopred ďakujem za odborné usmernenie ako postupovať.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom nedodržiavania ustanovení zákona o obecnom zriadení zaujímame nasledovné stanovisko:

Povinnosti obce a jej jednotlivých orgánov sú stanovené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Pokiaľ ide o povinnosť mať rokovací poriadok a viesť kroniku, konkrétne nesplnenie týchto povinností nie je nijakým spôsobom sankcionované. Zákon o obecnom zriadení vôbec neobsahuje ustanovenie o sankčnom mechanizme, čo však neznamená, že neprichádzajú do úvahy sankie podľa iných, osobitných právnych predpisov.  Vaša otázka je však pomerne široká a bolo by potrebné detailnejšie skúmať, či nesplnenie niektorých konkrétnych povinností zo strany obce je postihnuteľné sankciami vyplývajúcimi z iných právnych predpisov. Napr. pri nakladaní s verejnými prostriedkami je obec povinná dodržiavať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorách zákonov. Ich porušenie znamená porušenie finančnej disciplíny s tomu prislúchajúcimi následkami v podobe rôznych typov sankcií. Tento príklad je však len ilustratívny a až podrobnejšou analýzou by bolo možné dospieť  k záveru, či a na základe akých právnych predpisov je konkrétne konanie, resp. nekonanie obce, postihnuteľné.

Bližšie sa vyjadríme k zverejňovaniu zmluvných dokumentov. V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je obec podľa § 2 ods. 1 tohto zákona povinnou osobou, teda je povinná zverejňovať, za podmienok stanovených zákonom, zmluvy, objednávky a faktúry hradené z verejných prostriedkov. Podľa § 21a tohto zákona nesplnenie niektorej povinnosti stanovenej zákonom je priestupkom, za ktorý je možné uložiť pokutu do 1650 eur a zákaz činnosti až na dva roky.

Upozorňujeme aj na skutočnosť, že v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení ak sa povinne zverejňovaná zmluva nezverejní, ani nenadobudne účinnosť, nakoľko túto nadobúda až deň nasledujúci po dni jej zverejnenia (resp. v neskorší deň, ak si to účastníci zmluvy dohodnú).

Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

V prípade, že potrebujete detailnejšie informácie k problematike, ktorú ste načrtli, resp. potrebujete konkrétne právne rady ako postupovať alebo brániť sa v konkrétnych prípadoch, odporúčame Vám obrátiť sa osobne na advokáta, ktorý Vám poradí.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

20.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje