Skrátenie pracovného času ženy po rodičovskej dovolenke

Otázka:

Dobrý deň,

som momentálne na rodičovskej dovolenke s tretím dieťaťom /neprerušene ôsmy rok/, ktoré dovŕši tri roky začiatkom júna. Hneď nasledujúci deň po narodeninách dieťaťa nastupujem na pôvodné pracovisko, pričom mi zamestnávateľ umožní pracovať na skrátený, 6-hodinový úväzok. Pôvodnú zmluvu pred nástupom na prvú materskú dovolenku som mala na dobu neurčitú, na 8-hodinový úväzok. Keďže sa starám o tri malé deti, úväzok na 6 hodín je pre mňa ideálny na zatiaľ dobu neurčitú, avšak zamestnávateľ mi oznámil, že "štandartne sa vo firme skrátený úväzok poskytuje na 1 rok a potom sa prehodnocuje". Môžem sa vyhnúť tejto formulácii v zmluve a navrhnúť zamestnávateľovi podľa zákona zmluvnú klauzulu o trvaní skráteného úväzku najneskôr do dovŕšenia šiesteho roku veku najmladšieho dieťaťa? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne úpravy pracovného času zaujímame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 157 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.

Ak sa teda vraciate po skončení rodičovskej dovolenky na pôvodné pracovisko, Váš pracovný pomer trvá za takých podmienok, ako boli dohodnuté v pracovnej zmluve, čiže 8-hodinový pracovný čas a doba neurčitá. Akékoľvek zmeny v týchto podmienkach, a to ako pokiaľ ide o dĺžku pracovného času, tak aj dobu trvania pracovného pomeru, sú možné len na základe dohody o zmene pracovných podmienok uzatvorenej podľa § 54 ZP.

To v akej podobe sa napokon ustáli Váš pracovný pomer závisí teda od konsenzu oboch strán, ako zamestnávateľa tak aj Vás ako zamestnanca.

Pokiaľ ide o zmenu doby trvania pracovného pomeru z doby neurčitej na dobu určitú, nepredpokladáme, že v dohode by bola použitá formulácia, ktorú ste citovali, nakoľko ide o skôr o internú firemnú zásadu, resp. pravidlo. Dohoda by znela podľa nášho názoru v tom zmysle, že doba trvania pracovného pomeru sa mení z doby neurčitej na dobu určitú v trvaní jedného kalendárneho roka. S týmto znením by ste podpisom dohody museli vyjariť svoj súhlas, v opačnom prípade by k tejto zmene nedošlo.

Pokiaľ ide o to, akú úpravu pracovného času môžete navrhnúť zamestnávateľovi Vy, podľa § 164 ods. 2 ZPAk požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný jej žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.“

Z uvedeného vyplýva, že v zásade by zamestnávateľ mal Vašej žiadosti o úpravu pracovného času na 6 hodín vyhovieť. Na takúto úpravu máte, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody u zamestnávateľa, nárok, nie iba do dovŕšenia 6-teho roku veku dieťaťa, ale až do dovŕšenia 15-teho roku veku. O takúto zmenu teda môžete zamestnávateľa požiadať.

S pozdravom,

Redakcia E-PRAVO

 

18.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

9

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje