Predkupné právo v prípade prevodu spoluvlastníckeho podielu darovacou zmluvou

Otázka:

Chcela by som sa spýtať, či sa dá predkupné právo k podielu pozemku obísť darovacou zmluvou a to aj v prípade, že darca k obdarovanému nie sú v príbuzenskom vzťahu? Mám záujem odkúpiť časť spoločného dvora susediaceho s mojim pozemkom. Lenže predávajúci musí osloviť ostatných spolumajiteľov, či nemajú o jeho podiel záujem. Môže mi svoju časť darovať? Môžu v tom prípade darovaciu zmluvu napadnúť ostatní spolumajitelia pozemku?

Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne predkupného práva zaujímame nasledovné stanovisko:

Predkupné právo ako inštitút súvisiaci s podielovým spoluvlastníctvom veci je upravený zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonníka v platnom znení (ďalej len „OZ“).

Podľa § 140 OZ „Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.“

Z uvedeného vyplýva, že bez ďalšieho je možné spoluvlastnícky podiel previesť iba na osobu blízku. Osobou blízkou podľa § 116 a § 117 OZ sú: príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.

Ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu na akúkoľvek inú osobu, je potrebné spoluvlastnícky podiel najprv ponúknuť na odkúpenie ostatným spoluvlastníkom. Zákon nešpecifikuje, že túto povinnosť je potrebné splniť iba v prípade, že ide o prevod na základe kúpnej zmluvy. Preto predkupné právo je nutné rešpektovať bez ohľadu na to o aký spôsob prevodu ide, t. j. vrátane bezodplatného prevodu na základe darovacej zmluvy. Podstatné je, že sa touto zmluvou prevádza spoluvlastnícke právo k pozemku.

K rovnakému záveru dospela aj judikatúra, napr. Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 1 Cdo 102/2005: „Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy.“

Predávajúci teda vo Vašom prípade je povinný najskôr ponúknuť svoj podiel na odkúpenie ostatným spoluvlastníkom. Ak by tak neurobil a previedol by svoj podiel darovacou zmluvou na Vás, ostatní spoluvlastníci by sa mohli domáhať toho, aby súd túto zmluvu vyhlásil za neplatnú. Ide tu o prípad tzv. relatívnej neplatnosti podľa § 40 OZ, čo znamená, že dokiaľ spoluvlastníci neuplatnia svoje právo dovolať sa neplatnosti tejto zmluvy, bude sa na ňu pozerať ako na platnú. Ak tak neučinia v trojročnej premlčacej lehote, ich právo sa premlčí, a teda po uplynutí tejto lehoty sa už neplatnosti zmluvy nebudú môcť s úspechom dovolať, ak vznesiete námietku premlčania.  

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

18.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

16

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje