Nárok na výsluhový dôchodok a starobný dôchodok

Otázka:

Od 31.5.1999 poberám výsluhový dochodok.Moj terajší vek je 57 rokov.Okrem započítanej doby pre výsluhový dôchodok 27 rokov mám odpracovaných l5 rokov v civilnom sektore. Mám nárok i na starobný dôchodok.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne nároku na starobný dôchodok zaujímame nasledovné stanovisko:

Ako uvádzate, bol Vám priznaný výsluhový dôchodok v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pokiaľ ide o vznik nároku na tarobný dôchodok, jeho podmienky sú stanovené v zákone č. 461/2003 Z. z. o ociálnom poitení v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Podľa § 65 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.
Mužovi, ktorý v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 dovŕšil vek 60 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 60 rokov sa pripočíta v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov, v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov.

Z uvedeného vyplýva, že ste doposiaľ nedovŕšili minimálny dôchodkový vek.

Pokiaľ ide o druhú podmienku, a tou je dosiahnutie potrebnej doby dôchodkového poistenia, vzhľadom na tlačovú chybu vo Vašej otázke nie je zrejmé, či ste odpracovali v civilnom sektore 5 alebo 15 rokov. Zákon o sociálnom poistení vyžaduje minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia.

Podľa § 60 ods. 2 zákona o sociálnom poistení Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.“

Podľa § 60 ods. 3 zákona o sociálnom poistení „Obdobie dôchodkového poistenia nie je obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie bolo zhodnotené na nárok na vdovský výsluhový dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský výsluhový dôchodok alebo sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu.“

Z uvedeného vyplýva, že zákon nebráni primárne faktu, aby popri sebe existoval u jedného poistenca nárok na výsluhový dôchodok ako aj nárok na starobný dôchodok. Zákon o sociálnom poistení zamedzuje jedine tomu, aby sa jedna a tá istá doba dôchodkového poistenia započítavala dvakrát, a to ako pre vznik nároku na výsluhový, tak aj pre vznik nároku na starobný dôchodok.Vo Vašom prípade však, ako uvádzate, k tomu nedošlo.

Sme teda toho názoru, že ak už máte splnenú podmienku 15 rokov dôchodkového poistenia na základe zamestnania v civilnom sektore, potrebujete ešte splniť podmienku veku, a to vo Vašom prípade 62 rokov.

Pre podrobnejšie informácie a konzultáciu Vám však odporúčame obrátiť sa osobne na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, kde Vám poradia aj s ohľadom na ďalšie okolnost Vášho prípadu.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

 

14.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

53

27

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje