Zodpovednosť za dlhy syna po jeho smrti

Otázka:

mam 45 rocneho syna ktory byva so mnou a ma vela dlhov. Vyhraza sa ze si nieco urobi. Kto v tom pripade splati jeho dlhy? Mozem prist o strechu nad hlavou?

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadne zodpovednosti za dlhy Vášho syna zaujímame nasledovné stanovisko:

Dedičstvo Vášho syna tvoria jeho aktíva a pasíva (záväzky). V prípade jeho smrti prebehne dedičské konanie. Ak syn zanechá závet, bude sa dediť podľa neho. Ak závet nezanechá, bude sa dediť podľa zákona, v zmysle ktorého sa dedí v 4 dedičských skupinách. Vy ako otec sa nachádtae v 2. skupine. V tom prípade budete prichádzať do úvahy ako dedič za predpokladu, že nebudú dediť synove deti a manželka, ktorí sú v 1. skupine. Predpokladáme, že syn ich nemá. Ak sa teda stanete zákonným dedičom, podľa § 470 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) „Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.“

Ako dedič však máte aj možnosť dedičstvo odmietnuť podľa § 463 OZ: „Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným.“

Podľa § 464 OZ „Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť.“

Odmietnutím dedičstva sa navodí stav, ako keby dedič v čase smrti poručiteľa neexistoval. Ak teda dedičstvo odmietnete, nestanete sa dedičom a tým pádom nebudete zodpovedať za synove dlhy.

Ak dedičstvo nezdedí ani nikto iný, ktor prichádza do úvahy ako dedič v zmysle zákona zo vzdialenejších príbuzných (tí, ktorí žili s poručiteľom v domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa, súrodenci, netere a synovci, prarodičia, tety a ujovia poručitelia), dedičstvo pripadne štátu. Štát, ktorému dedičstvo pripadlo, zodpovedá za poručiteľove dlhy a za primerané náklady jeho pohrebu rovnako ako dedič.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

07.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

17

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje