Mám nárok na dávku v nezamestnanosti ak som bola predtým zamestnaná v zahraničí?

Otázka:

dobry den,chcem sa spytat, ci mam narok na podporu v nezamestnanosti,ked som pracovala v skotsku 5 rokov nepretrzite v jednej firme, dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne nároku na dávku v nezamestnanosti v prípade vykonávania práce v zahraničí Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti v rámci Európskej únie upravuje Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (ďalej len „Nariadenie“).

Nariadenie pri úprave vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti rozlišuje cezhraničného pracovníka a pracovníka iného ako cezhraničného. Cezhraničným pracovníkom je osoba, ktorá pracuje v jednom štáte, no bydlisko má v druhom štáte, pričom sa do štátu svojho trvalého bydliska vracia denne, alebo najmenej raz týždenne.

Nakoľko Vy pravdepodobne nie ste cezhraničným pracovníkom, uvádzame situáciu iného než cezhraničného pracovníka:

V zmysle článku 71 Nariadenia nezamestnaná osoba, ktorá počas svojho posledného zamestnania mala bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, poberá dávky v súlade s týmito ustanoveniami:

1. pracovník iný ako cezhraničný pracovník, ktorý je čiastočne alebo prechodne zamestnaný alebo je úplne nezamestnaný a ktorý zostáva k dispozícii svojmu zamestnávateľovi alebo službám zamestnanosti na území príslušného štátu, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu tak, akoby mal bydlisko na území tohto štátu. Tieto dávky poskytuje príslušná inštitúcia.

2. pracovník iný ako cezhraničný pracovník, ktorý je úplne nezamestnaný a ktorý sa dá k dispozícii pre prácu prostredníctvom služieb zamestnanosti na území členského štátu, kde má bydlisko, alebo ktorý sa vráti na toto územie, poberá dávky v súlade s právnymi predpismi tohto štátu tak, akoby tam mal posledné zamestnanie. Inštitúcia miesta bydliska poskytuje tieto dávky na svoje náklady. Ak takýto pracovník má nárok na dávky na náklady príslušnej inštitúcie členského štátu, ktorého právne predpisy sa na neho naposledy vzťahovali, poberá dávky podľa ustanovení článku 69. Poberanie dávok podľa právnych predpisov štátu, kde má bydlisko, sa prerušuje na každé obdobie, počas ktorého môže nezamestnaný na základe ustanovení článku 69 uplatniť nárok na dávky na základe právnych predpisov, ktorá sa na neho naposledy vzťahovala.

Teda vzhľadom na vyššie uvedené si môže uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti v súlade s legislatívou Veľkej Británie - podľa miesta výkonu zamestnania alebo môžete poberať dávku v nezamestnanosti v súlade so slovenskou legislatívou – miestom Vášho bydliska.

Ak sa po skončení pracovného pomeru vo Veľkej Británii rozhodnete vrátiť na Slovensko, zaevidujete sa na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie a uplatníte si nárok na dávku v nezamestnanosti na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska.

Podmienky vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti v Slovenskej republike upravuje zákon č. 461/2003 z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení). V zmysle § 104  zákona o sociálnom poistení  má poistenec nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky. Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti.

Sociálna poisťovňa pri posudzovaní nároku na dávku v nezamestnanosti bude postupovať podľa slovenských právnych predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami nariadenia a zohľadní v potrebnom rozsahu doby poistenia alebo zamestnania dosiahnuté podľa legislatívy Veľkej Británie tak, akoby boli dobami poistenia dosiahnutými podľa slovenskej legislatívy.

Na zohľadnenie týchto dôb je potrebné predložiť osvedčenie – formulár E 301.

Kompetentnou inštitúciou na vystavenie formuláru E 301 vo Veľkej Británii je:

(pre Anglicko)

Her Majesty´s Revenue & Customs (HMRC)
Charity Assets and Residence
Room BP1301
Benton Park View
Newcastle-upon-Tyne
NE98 1ZZ
United Kingdom
http://www.inlandrevenue.gov.uk/
Tel: +44 (0) 191 203 7010
Fax: +44 (0) 191 225 7800
non-residents@inlandrevenue.gov.uk

Ak Vám vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti (či už na Slovensku alebo vo Veľkej Británii), je taktiež možné požiadať o export tejto dávky.

Každopádne Vám po návrate na Slovensko odporúčame kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, kde Vám kompetentné osoby poskytnú ďalšie odborné poradenstvo ohľadne krokov k priznaniu dávky v nezamestnanosti.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

06.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

5

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje