Delegovanie zástupcov obce do rady školy, ktorej zriaďovateľom je obec

Otázka:

Delegovaný zástupca zriaďovateľa v Rade školy, kde zriaďovateľom školy je obec:
Ak zástupcovia zriaďovateľa nie sú volení zástupcovia, teda voliči ich nevolia vo voľbách ako je v prvých troch bodoch uvedených v §25 ids, 5 zákona č. 596/2003 ...., ale sú delegovaní zriaďovateľom, teda obcou - môže ich zriaďovateľ len písomne delegovať alebo je podmienkou, aby ich odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo.Ak áno, čo ak ich OZ nezvolí? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom delegovania zástupcov obce ako zriaďovateľa do rady školy zaujímame nasledujúce stanovisko:

Otázku spôsobu, akým obec ako zriaďovateľ školy deleguje svojich zástupcov do príslušnej rady školy nie je osobitne upravená v žiadnom právnom predpise. Z uvedeného dôvodu je potrebné vychádzať zo všeobecných ustanovení upravujúcich kompetencie jednotlivých orgánov obce. Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) „obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe“.

Máme za to, že citované ustanovenie Zákona o obecnom zriadení je možné primerane aplikovať aj na úpravu spôsobu, akým obec deleguje svojich zástupcov do rady školy, ktorej je zriaďovateľom. Z uvedeného teda vyplýva, že zástupcov obce v rade školy, ktorej zriaďovateľom je táto obec schvaľuje obecné zastupiteľstvo na základe návrhu, ktorý obecnému zastupiteľstvu predkladá starosta.

Podrobnejšie túto otázku môže ešte upravovať štatút danej obce.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

06.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

13

4

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje