Návrat z rodičovskej dovolenky po novele Zákonníka práce

Otázka:

Dobrý deň, dňa 30.5.2011 sa mi končí rodičovská dovolenka s druhým dieťaťom. Som stále zamestnaná. V práci som oznámila záujem vrátiť sa späť do zamestnania. Keďže pre mňa nemajú voľné miesto, navrhli mi odstupné. Mení sa pre mňa niečo tým, že do platnosti vstúpila novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1.4. alebo sa týka iba mamičiek, ktoré odídu na materskú dovolenku po jeho vstúpení do platnosti?
Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne účinnosti novely Zákonníka práce zaujímame nasledovné stanovisko:

Otázka aplikácie a pôsobnosti zákonov je otázkou spdajúcou do teórie práva a je spojená s jednou zo základných vlastností zákonov, a to je účinnosť zákona. Zákon č. 48/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „ZP“) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“) nadobudol účinnosť 01.04.2011 (okrem čl. I piateho bodu, desiateho bodu až dvadsiateho prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 6. júna 2011).

Účinnosť zákona znamená, že tento zákon sa stáva odo dňa jeho účinnosti záväzný pre všetkých jeho adresátov a odo dňa jeho účinnosti sa podľa neho musia všetci správať. Odo dňa účinnosti právnej normy sa ňou musia riadiť právne vzťahy, ktoré táto právna norma upravuje.

Adresátmi Zákonníka práce sú účastníci pracovnoprávnych vzťahov konkrétne určení v jednotlivých ustanoveniach Zákonníka práce (zamestnanec, zamestnávateľ, študent, tehotná zamestnankyňa a pod.)

Podľa § 157 ods. 2 Zákonníka práce v znení novely Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.

Adresátom tejto právnej normy sú teda zamestnankyne a zamestnanci, ktorí sa vrátia do práce po skončení rodičovskej dovolenky. Keďže toto ustanovenie nadobudlo účinnosť 01.04.2011, aplikuje sa na zamestnankyne a zamestnancov, ktorí sa vracajú do práce po skončení rodičovskej dovolenky po 01.04.2011. Ak sa teda vraciate do zamestnania po skončení rodičovskej dovolenky 30.05.2011, § 157 ods. 2 Zákonníka práce v znení novely (ako aj súvisiace novelizované ustanovenia) sa vzťahuje aj na Vás. Ak by mala byť účinnosť tohto ustanovenia upravená inak, prípadne odložená, alebo by malo platiť len pre zamestnankyne, ktoré odídu na rodičovskú dovolenku po 01.04.2011, bolo by to upravené v prechodných ustanoveniach Zákonníka práce, avšak tomu tak nie je.  

Pre Vás teda platí nová právna úprava Zákonníka práce.

Do 01.04.2011 platilo, že ak sa zamestnankyňa (zamestnanec) vrátili do práce po skončení rodičovskej dovolenky, bol zamestnávateľ povinný zaradiť ich na ich pôvodnú prácu a pracovisko. Ak to nebolo možné preto, že táto práca sa už nevykonávala alebo pracovisko bolo zrušené, musel ich zamestnávateľ zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

Od 01.04.2011 platí v zásade ten istý postup, avšak s dodatkom, že „zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.

Uvedená zmena bola vykonaná za účelom splnenia povinnosti Slovenskej republiky zosúladiť našu právnu úpravu s právom Európskej únie, konkrétne smernice Rady 2010/18/EÚ, ktorou sa vykonáva  revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC, ako aj v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie (napr. C-116/08 Meerst). Podstatou tejto úpravy je zabezpečiť, aby sa ani žene alebo mužovi, ktorí sa po rodičovskej dovolenke vracajú do práce, nezhoršilo ich postavenie a rozsah ich práv v pracovnom pomere, ktoré mali pred odchodom na túto rodičovskú dovolenku.

Avšak vzhľadom na to, že ide o úplne novú právnu úpravu, jej aplikácia v praxi je nulová. Ani dôvodová správa toto ustanovenie bližšie nevysvetľuje a nešpecifikuje, ktorých konkrétnych prípadov a práv by sa malo týkať.

Pokiaľ Vám však zamestnávateľ už vopred oznámil, že Vás nemôže zaradiť na Vašu pôvodnú prácu a pracovisko a nemá pre Vás ani inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve, dňom ukončenia Vašej rodičovskej dovolenky môže voči Vám uplatniť výpoveď zo zákonných dôvodov (pravdepodobne by najskôr prichádzala do úvahy ako výpovedný dôvod nadbytočnosť vzhľadom na organizačné zmeny vykonané u zamestnávateľa, alebo zrušenie pracovného miesta, teda výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. b) ZP) , resp. dohodnúť sa s Vami na skončení pracovného pomeru.

V tomto sa nič nezmenilo ani prijatím novely Zákonníka práce.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

06.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje