Vzájomná žaloba

Otázka:

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Platobným rozkazom som bola zaviazaná k plneniu zo spotrebiteľskej zmluvy. V zákonnej lehote som podala odpor voči platobnému rozkazu s tým, že nárok žalobcu je premĺčaný. Môžem v rámci pojednávania žiadať o vydanie bezdôvodného obohatenia a priznenie finančného zadosťučinenia, alebo to budem musieť urobiť samostatnou žalobou v rámci nového konania. Ešte sa chcem opýtať, ak bude konanie zastavené, či mám nárok na vrátenie poplatku za podaný odpor. Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadne možnosti požadovania vydania bezdôvodného obohatenia a priznania finančného zadosťučinenia zaujímame nasledovné stanovisko:

Podľa § 97 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ďalej len „OSP“) „odporca môže za konania uplatniť svoje nároky voči navrhovateľovi i vzájomným návrhom.“ Uvedené ustanovenie v záujme hospodárnosti konania umožňuje odporcovi podať voči navrhovateľovi tzv. protižalobu, a to v rámci jedného konania už začatého na skorší návrh navrhovateľa, pred tým istým súdom, bez toho, aby odporca svojím protinávrhom musel začínať nové konanie.

Ak by odporca návrh uplatnil na inom súde ako na tom, na ktorom prebieha konanie, išlo by o samostatnú žalobu.

Vzájomný návrh musí spĺňať všetky potrebné náležitosti žaloby podľa § 42 ods. 1 a § 79 ods. 1 OSP.

Súd však môže rozhodnúť uznesením o tom, že takto podaný vzájomný návrh predsa len vylúči na samostatné konanie, avšak účinky jeho podania zostanú zachované.

Pokiaľ ide o vrátenie súdneho poplatku za podanie odporu, podľa § 11 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení „Poplatok za odpor sa vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred začatím pojednávania vo veci samej alebo konanie sa zastavilo pred začatím pojednávania vo veci samej.“

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

05.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje