Ochranná lehota tehotnej zamestnankyne

Otázka:

Dobrý deň,
ide o to, že som tehotná, už v 5. mesiaci a doktorka ma chce vypísať do práce. Už som prišla o svoje prvé dieťa, pretože som pracovala a nechcem prísť o to ďaľšie. Stále zvraciam, som slabá, a ja nevydržím v práci stáť v práci 8 hodín v zime a vykosťovať mäso s nožom v ruke s veľkým bruchom. Chcela som sa opýtať keď chcem dať v práci sama výpoveď, či mám nárok na materskú a som v dobe neurčitej.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom nároku na dávku v materstve zaujímame nasledovné stanovisko:

V prvom rade Vám odporúčame, aby ste, ak ste tak ešte neurobili, oznámili zamestnávateľovi písomne, že ste tehotná. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení totiž podľa § za tehotnú zamestnankyňu považuje zamestnankyňu, ktorá o tejto skutočnosti informovala zamestnávateľa, a to písomnou formou (vzor takého oznámenia si môžete stiahnuť tu). Napriek tomu, že tehotenstvo už môže byť zrejmé a fakticky o ňom Váš zamestnávateľ vie, v záujme zachovania právnej istoty ako aj zaistenia všetkých Vašich možných nárokov z pracovného pomeru ako tehotnej zamestnakyne Vám odporúčame dodržať tento postup.

Pokiaľ ide o nárok na materské v prípade, ak počas tehotenstva, pred nástupom na materskú dovolenku, podáte výpoveď, tu uvádzame, že v zmysle § 30 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon“), „zamestnankyňa má nárok na materské, ak tento zákon neustanovuje inak, ak splnila podmienky ustanovené na vznik nároku na materské počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku počas trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky alebo v ochrannej lehote.“

Podľa § 48 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“): „Poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnom poistení „ochranná doba poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.“

Účelom ochrannej lehoty všeobecne je chrániť poistenca po určitý časový úsek ešte aj po skončení nemocenského poistenia. Ochranná lehota je lehota, počas ktorej za zákonom splnených podmienok má poistenec nárok na nemocenskú dávku (v tomto prípade materské), aj keď už nie je nemocensky poistený.

To znamená, že ak Vám v období tehotenstva zanikne pracovný pomer napr. preto, že dáte výpoveď, so zánikom pracovného pomeru zanikne aj nemocenské poistenie, avšak z dôvodu, že zaniklo počas tehotenstva, bude sa na Vás vzťahovať 8-mesačná ochranná doba. Ak najneskôr v tejto lehote splníte podmienky vzniku nároku na materské (trvanie nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom najmenej 270 dní), bude Vám materské patriť.

Podľa § 50 zákona v znení zákona č. 449/2008 Z. z., „ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo skutočným dňom pôrodu.“

Pre posúdenie existencie nároku na materské teda nie je rozhodujúce, akým spôsobom došlo k zániku Vášho nemocenského poistenia (či dohodou o skončení pracovného pomeru, Vašou výpoveďou alebo výpoveďou zo strany zamestnávateľa). Dôležité je posúdenie otázky, či ste splnili zákonné podmienky vzniku nároku na materské (trvanie nemocenského poistenia) aj pri zohľadnení 8-mesačnej ochrannej lehoty.

Keďže ste v 5. mesiaci tehotenstva, aj keby sa Váš pracovný pomer skončil ihneď, ochranná lehota by trvala 8 mesiacov, teda na materskú dovolenku by ste nastúpili z tejto ochrannej lehoty. Avšak neuvádzate, ako dlho trval Váš pracovný pomer a či spĺňate, resp. ku dňu pôrodu v ochrannej lehote splníte, podmienku trvania nemocenského poistenia v dĺžke aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch. Preto na Vašu otázku bez tejto informácie nie je možné jednoznačne odpovedať. Za tým účelom Vám odporúčame obrátiť sa osobne alebo telefonicky na pobočku sociálnej poisťovne podľa miesta Vášho trvalého bydliska, kde Vám poradia.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

01.04.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

13

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje