Námietky v exekučnom konaní

Otázka:

Dobrý deň. Chec by som sa opýtať, či zo znenia exekučného poriadku je nejeký rozdiel medzi jednotlivými exekučnými titulmi, ktoré sú uvedené v exekučnom poriadku. Ide mi konkrétne o skutočnosť, že exekučný titul nemôže byť v rozpore so zákonom. Exekučný súd je povinný túto skutočnosť posudovať v každom štádiu exekučného poriadku a ak zistí rozpor exekučného titulu so zákonom, exekučné konanie zastaví. Viem že sa to uplatňuje pri rozhodcovských rozsudkoch, notárskych zápisniciach. V mojom prípade sa jedná o platobný rozkaz, ktorý je právoplatný a vykonatelný. Jednoznačne však ním bolo priznané právo v rozpore so zákonom / nezákonná výška úrokov z omeškania, priznanie poplatkov ktoré nie sú uvedené v úverovej zmluve, priznanie úrokov z omeškania z úrokov z omeškania/ V rámci námietok som poukázal na uvedené skutočnosti, no súd ich zamietol s odôvodnením na § 50 E.p. že može skúmať iba skutočnosti, ktoré nastali až po vzniku exekučného titulu. Je takýto postup exekučného súdu v súlade so zákonom, ak je exekučný titul jednoznačne v rozpore so zákonom.
Za odpoved ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne skúmania rozporu exekučného titulu so zákonom zaujímame nasledovné stanovisko:

Postup exekučného súdu je v súlade so zákonom, keďže práve v zmysle § 50 ods. 1 zákona č. 233/2995 Z. z. o exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení „Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne. Ak po podaní námietok exekútor upustil od vykonania exekúcie (§ 46), o námietkach netreba rozhodnúť.“

 Za deň vzniku exekčného titulu sa považuje deň, kedy bolo rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom, vydané. Do tohto okamihu mal účastník konania možnosť brániť sa pred všeobecným súdom v rámci prvostupňového, prípadne odvolacieho konania. Exekučný súd nie je oprávnený preskúmavať vecnú správnosť exekučného titulu ani posudzovať oprávnenosť nárokov ním priznaných. O týchto už právoplatne rozhodol iný súd.

Preto v rámci námietok proti exekúcii je možné namietať len okolnosti, ktoré nastali po vzniku exekučného titulu a bránia vykonaniu exekúcie.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

29.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje