Odvolanie člena výboru Slovenského rybárskeho zväzu

Otázka:

Dobrý deň,
chcem sa len opýtať môže výbor MO SRZ oznámiť zánik resp. zrušiť mandát člena výboru podla parag.15 odstavec 12 Stanov SRZ, bez toho ,aby tohto člena výboru vopred informoval písomne alebo telefonicky??ak som dokonca vôbec nebol informovaný o konaní výborových schodz,ani ústne ani písomne,z čoho vyplýva že som samozrejme nevedel kedy sa schôdze konajú tak som sa ich samozrejme nemohol zúčastniť.pred dvoma týždňami sa konala členská schôdza,na ktorej som bol,ale tu nepadlo ani slovo o mojom odvolaní z mandátu člena výboru. pýtam sa ako je teda možne že ma odvolali mimo schôdze dvaja členovia výboru,bez akéhokoľvek upozornenia a dokonca bez hlasovania výboru.a za tých istých podmienok zvolili sami dvaja nového člena výboru,bez členskej schôdze????? je to normálne????
prosím o urýchlenú odpoveď v tejto veci ak je to možné.ako prípadne môžem reagovať na vzniknutú situáciu resp. ako poslať odvolanie,ak nesúhlasím s rozhodnutím zbavenia funkcie.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

Slovenský rybársky zväz (ďalej len „SRZ“) je v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení (ďalej len „zákon o ZO“) občianskym združením. SRZ sa riadi  stanovami, ktoré vyhotovil pri svojej registrácii.

V zmysle stanov SRZ, je potrebné odlišovať:

1.       odvolanie člena orgánu z funkcie orgánom, ktorý ho zvolil

2.       odvolanie z volenej funkcie ako disciplinárne opatrenie, ktoré sú oprávnené uložiť zväzové orgány pri opätovnom alebo hrubom porušení zväzovej disciplíny, prípadne členských povinností uložených týmito stanovami, a to členovi, pridruženému členovi alebo funkcionárovi. (V zmysle stanov SRZ, ak ste boli zvolený do zväzových orgánov, ste funkcionárom.)

3.       zánik mandátu člena výboru ako následok toho, že sa zvolený člen nezúčastňuje práce výboru a jeho orgánov viac ako 6 po sebe idúcich mesiacov.

Podľa § 7 stanov SRZ odvolanie z funkcie môže uskutočniť len ten orgán, ktorý člena do funkcie zvolil. To sa netýka prípadov odvolania z disciplinárnych dôvodov a v prípade straty mandátu.

K bodu 1.:

Členskú schôdzu zvoláva výbor miestnej organizácie najmenej raz za rok. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výbor podľa potreby a je povinný tiež ju zvolať, ak o to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov organizácie alebo na základe rozhodnutia ústredného orgánu zväzu.

Výbor miestnej organizácie zvoláva členskú schôdzu najmenej 15 dní vopred s uvedením programu rokovania. Zvolanie riadnej (mimoriadnej) členskej schôdze výbor oznámi písomne najmenej 15 dní vopred Rade zväzu.

Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, výbor môže vyčkať 30 minút a otvoriť rokovanie členskej schôdze bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa schôdza bude konať.

Odvolávanie člena z funkcie sa vykonáva tajným hlasovaním alebo aklamáciou - zdvihnutím ruky, a to spôsobom, pre ktorý sa rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných členov. Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov organizácie alebo nimi zvolených zástupcov (delegátov).

Proti rozhodnutiu orgánov základnej organizácie zväzu (aj rozhodnutie členskej schôdze) možno podať opravné prostriedky (odvolania) na prezídium Rady a to do 15 dní od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia prostredníctvom orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, ak v stanovách nie je uvedené inak (viď bod 2. a 3.).

Ak ste boli odvolaný z funkcie člena výboru rozhodnutím členskej schôdze, výbor bol povinný členskú schôdzu zvolať najmenej 15 dní vopred aj s uvedením programu. V programe by malo byť uvedené, že sa bude hlasovať o Vašom odvolaní ako člena výboru. Ak výbor takto nepostupoval a napriek tomu došlo k Vášmu odvolaniu na členskej schôdzi, výbor tým porušil stanovy SRZ. Proti rozhodnutiu členskej schôdzi, ktoré bolo prijaté v rozpore so stanovami SRZ, môžete v lehote 15 od doručenia rozhodnutia podať odvolanie prezídiu Rady.

K bodu 2.:

Disciplinárne opatrenie sa ukladá v rámci disciplinárneho konania. Disciplinárne konanie sa začína na návrh predsedníctva výboru základnej organizácie alebo z vlastného podnetu disciplinárneho orgánu.

Disciplinárnym orgánom I. stupňa je:

-          disciplinárna komisia pri výbore základnej organizácie,

Disciplinárnym orgánom II. stupňa je:

-          výbor základnej organizácie ako odvolací orgán proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie pri výbore základnej organizácie.

Proti rozhodnutiu disciplinárneho orgánu I. stupňa možno podať opravný prostriedok, ktorým je odvolanie. Odvolanie sa podáva písomne prostredníctvom disciplinárneho orgánu I. stupňa na odvolací orgán, ktorým je príslušný disciplinárny orgán II. stupňa. Lehota na podanie odvolania je 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia disciplinárneho rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie disciplinárneho orgánu II. stupňa je konečné a nie je proti nemu prípustný ďalší opravný prostriedok.

V prípade porušenia stanov alebo disciplinárneho poriadku SRZ disciplinárnym orgánom ZO, môže dotknutý člen podať dovolanie Prezídiu Rady SRZ, ktoré má právo zmeniť alebo zrušiť toto rozhodnutie. Dovolanie nemá odkladný účinok.

Z uvedeného vyplýva, že ak ste bol odvolaný z funkcie člena výboru v rámci disciplinárneho konania, disciplinárny orgán je povinný Vám doručiť disciplinárne rozhodnutie, ktorým Vás odvolal z funkcie člena výboru. Nakoľko píšete, že Vám doposiaľ nebolo žiadne rozhodnutie, na základe ktorého ste boli odvolaný z funkcie doručené, požiadajte disciplinárnu komisiu o informáciu, či o Vašom odvolaní rozhodovala a ak áno, aby Vám predmetné rozhodnutie doručila. Následne môžete proti uvedenému rozhodnutiu podať v lehote 15 dní od jeho doručenia odvolanie na disciplinárny orgán II. stupňa.

K bodu 3.:

Ak sa člen výboru viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov nezúčastňoval prác výboru a jeho orgánov, jeho mandát zaniká. Ustanovenie § 15 ods. 12 stanov SRZ je formulované tak, že mandát člena výboru zaniká uplynutím 6 po sebe idúcich mesiacov, počas ktorých si člen výboru neplnil svoje povinnosti.

V zmysle § 8 ods. 1. a 2. stanov SRZ sú orgány zväzu oprávnené člena, pridruženého člena, alebo funkcionára upozorniť a poučiť ho o nesprávnosti konania, resp. sú oprávnené disciplinárne zakročiť a uložiť mu niektoré z disciplinárnych opatrení upravené v stanovách SRZ.

Z dikcie stanov SRZ vyplýva, že orgány zväzu sú oprávnené, ale nie povinné takto konať. Z uvedeného dôvodu sa môže stať, že ak ste si 6 po sebe nasledujúcich mesiacov neplnili svoje povinnosti, Váš mandát člena výboru priamo zo znenia stanov SRZ zanikol bez potreby predchádzajúceho rozhodnutia o tejto skutočnosti príslušným orgánom zväzu. Proti takémuto zániku mandátu člena výboru SRZ nie je prípustný žiaden opravný prostriedok.

Ak ste si však svoje povinnosti riadne plnili, tak môžete byť ako člen výboru odvolaný:

-          iba v rámci disciplinárneho konania disciplinárnou komisiou, alebo

-          hlasovaním, resp. aklamáciou na členskej schôdzi.

Zvolávanie schôdzí výboru:

Stanovy SRZ ako ani organizačný poriadok SRZ neustanovujú pravidlá zvolávania schôdzí výboru. Stanovujú iba osoby oprávnené výbor zvolať a spôsob zvolávania týchto schôdzí je ponechaný na nich, resp. je možné ho upraviť prostredníctvom smernice alebo iného interného aktu.

Právo na súdnu ochranu:

Ak sa domnievate, že spôsob akým ste boli odvolaný z výboru, resp. akým zanikol Váš mandát člena výboru, je v rozpore so znením stanov SRZ a vyčerpali ste už všetky stanovami upravené opravné prostriedky na dosiahnutie nápravy nezákonného rozhodnutia alebo rozhodnutia prijatého v rozpore so stanovami, máte v súlade s § 15 zákona o ZO právo na súdnu ochranu.

„Ak člen združenia považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať okresný súd o jeho preskúmanie.“

Uvedené ustanovenie zákona o ZO obsahuje objektívnu a subjektívnu lehotu na dosiahnutie nápravy nezákonného alebo stanovám odporujúceho rozhodnutia.

Subjektívna lehota, v ktorej môžete požiadať príslušný okresný súd o preskúmanie rozhodnutia orgánu zväzu, je 30 dní od kedy ste sa o rozhodnutí dozvedel. Splnenie tejto lehoty budete musieť na súde preukázať (napr. že ste sa zúčastnili členskej schôdze a ostatní členovia Vám oznámili uvedené rozhodnutie; títo členovia by túto skutočnosť museli pred súdom aj dosvedčiť).

Uvedená subjektívna lehota 30 dní je ohraničená objektívnou lehotou, a to 6 mesiacov od rozhodnutia, t.j. odo dňa kedy bolo napadnuté rozhodnutie prijaté príslušným orgánom. Táto lehota je prekluzívna, teda prepadná, čo znamená, že ak od prijatia rozhodnutia orgánu zväzu uplynulo viac ako 6 mesiacov, Vaše právo na súdnu ochranu už zaniklo.

Ak vo Vami uvedenom prípade:

-          ešte neuplynuli vyššie uvedené lehoty, a zároveň

-          sú splnené zákonom stanovené podmienky na možnosť uplatnenia práva na súdnu ochranu, a to, že ste už vyčerpali všetky opravné prostriedky, ktorými je možné dosiahnuť nápravu rozporného rozhodnutia,

môžete sa domáhať preskúmania rozhodnutia prijatého orgánom zväzu na príslušnom okresnom súde.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

27.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje