Prieťahy v súdnom konaní

Otázka:

Pre nevybavenie reklamácie plastových okien do 30 dní v zákonnej 2 ročnej lehote, odstúpili sme od zmluvy 19.2.2007,ktoré bolo doručené odporcovi faxovým podaním 15.3.2007,ktoré súd 6.6.2008 na pojednávaní považuje za platné odstúpenie od zmluvy.7.7.2008 poslaná výzva odporcovi na vrátenie vzájomného plnenia,15.7.2008 odmietol prísť demontovať okná, nakoľko neuznáva odstúpenie od zmluvy a pre neho nie je možné uvedenie okien do pôvodného stavu.12.8.2008 podaná žaloba na Okr. súd v Žiline žaloba o vrátenie plnenia z odstúpenia od sumy o dielo.10.11.2008 súd konanie zastavil pre identickosť § 159 ods.3 OSP. 26.1.2009 podané odvolanie na Krajský súd v Žiline, ktorý 4.júna 2009 zrušil uznesenie okr. súdu a vrátil vec na ďalšie konanie.7.10.2009 pojednávanie, kde sa dostavila len práv. zást. odporcu, preto súd odročil pojednávanie na 23.11.2009,ktoré odročil na neurčito, nakoľko vyhovel odporcovi, ktorý žiadal znalecké dokazovanie, s ktorým náš práv. nesúhlasil. Reklamácia nebola vybavená, od zmluvy sme právoplatne odstúpili, k čomu je treba znalec- 15.8.2010 znalec konal v našom byte za prítomnosti aj odporcu, čo sme museli strpieť. Odvtedy nebolo žiadne pojednávanie. Na súde sme zistili, že znalec má 3 pokuty, lebo nedodal posudok. Prosím, sú to prieťahy v konaní? Môže spotrebiteľ uspieť, keď je len slabým článkom v tomto procese ?
Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne prieťahov v súdnom konaní zaujímame nasledovné stanovisko:

Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavného zákona 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“) patrí do obsahu práva na súdnu a inú právnu ochranu.

To, či v konkrétnom prípade ide o prieťahy v súdnom konaní, je otázkou, ktorú je oprávnený zodpovedať výlučne Ústavný súd Slovenskej republiky, a to na základe sťažnosti podanej v zmysle čl. 127 Ústavy SR.  Redakcia E-PRAVO nie je kompetentná zodpovedať túto otázku.

Každé namietané porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy sa skúma vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu, pričom tri základné kritériá sú: zložitosť veci, správanie účastníkov konania a postup súdu. Medzi kritériá, na ktoré ústavný súd tiež prihliada pri svojom rozhodovaní, patrí aj predmet sporu v posudzovanom konaní a význam sporu pre sťažovateľa. Napokon ústavný súd taktiež prihliada v konkrétnom prípade na čas trvania konania, resp. na celkovú dĺžku konania.

Vzhľadom na to, že znalcovi bola uložená pokuta, nasvedčovalo by to tomu, že by mohlo ísť o prieťahy v súdnom konaní, nakoľko pokutu znalcovi je možné uložiť v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v prípade, ak spôsobí bez vážnych dôvodov uznaných súdom alebo iným orgánom verejnej moci prieťahy v súdnom alebo inom konaní, v ktorom bol ustanovený; za spôsobenie prieťahov sa považuje prekročenie lehoty určenej na vykonanie úkonu súdom alebo iným orgánom verejnej moci o viac ako 30 dní.“

Avšak odporúčame Vám, ešte predtým, ako sa obrátite ústavnou sťažnosťou na Ústavný súd Slovenskej republiky, postupovať nasledovne:

1.       Podať na konajúci súd žiadosť o vytýčenie pojednávania s poukazom na to, že od augusta 2010 sa nijaké pojednávanie nekonalo.

2.       V prípade, ak napriek tomu nebude pojednávanie vytýčené, podať sťažnosť na postup súdu predsedovi konajúceho súdu podľa § 62 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch v platnom znení.

Táto sťažnosť smeruje na predsedu súdu, nesmie byť anonymná a je potrebné v nej okrem základných náležitostí (presné pomenovanie právnej veci o ktorú ide uvedením spisovej značky, účastníkov konania, prípadne ich zástupcov a predmetu sporu) uviesť, že máte za to, že mohlo dôjsť k porušeniu Vášho práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy SR vzhľadom na to, že súd vo Vašej veci po presne vymedzený čas nekonal. Zároveň v tejto sťažnosti znova požiadate o vytýčenie pojednávania.

V prípade bezúspešných podaní v tejto veci na konajúci súd sa následne môžete obrátiť na Ústavný súd Slovenskej republiky.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

26.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje