Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu

Otázka:

Dobry den,

chcem sa spytat na nasledovne:
ak zmluva o prevode spoluvlastnickeho podielu neobsahuje kupnu cenu za
uvedeny spoluvlastnicky podiel (t. j. prevod bol bezodplatny), pozera sa na takuto zmluvu ako na darovaciu alebo moze byt prevod aj bezodplatny?

Dakujem za odpoved.

Pekny den

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu zaujímame nasledovné stanovisko:

Prevod spoluvlastníckeho podielu (či už k hnuteľnej veci alebo k nehnuteľnosti, čo vo svojej otázke neuvádzate) môže byť odplatný alebo bezodplatný. Pokiaľ je prevod odplatný, ide o kúpnu zmluvu, pokiaľ ide o prevod bezodplatný, ide o zmluvu darovaciu.

Podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) „z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.“

Podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy sú teda:

a.      predmet kúpy

b.      cena.

Ak cena nie je v kúpnej zmluve určená, takáto kúpna zmluva (t. j. právny úkon) je neplatná podľa § 37 ods. 1 OZ: „právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.“

Takáto kúpna zmluva by totiž nebola dostatočne určitá, nakoľko by z nej nevyplývalo jasne, za akú cenu sa spoluvlastnícky podiel predáva. Pojmovo nie je možné, aby bol prevod na základe kúpnej zmluvy bezodplatný, nakoľko podstatou kúpnej zmluvy je práve výmena predmetu kúpy za peniaze.

Naopak, darovacia zmluva je charakteristická svojou bezdoplatnosťou. Podľa § 628 ods. 1 OZ „darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.“ V darovacej zmluve teda ani nemôže byť zmienka o cene prevodu, pretože by nešlo o bezodplatný právny úkon. Keďže vo Vašom prípade cena prevádzaného spoluvlastníckeho podielu v zmluve nie je uvedená, prikláňame sa skôr k záveru, že by mohlo ísť o zmluvu darovaciu.

Avšak pre jednoznačný záver v tomto smere by bolo potrebné mať k dispozícii a preštudovať celú zmluvu, nakoľko podľa § 35 ods. 2 OZ „právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom.“

Štadardne sa totiž darovacia zmluva označuje názvom „darovacia zmluva“, zmluvné strany sú označené ako darca a obdarovaný, zatiaľ čo pri kúpnej zmluve ide o predávajúceho a kupujúceho a zmluva je pomenovaná ako kúpna. V zmluve býva jednoznačne vyjadrené, že ide o bezodplatný alebo odplatný prevod. Darovacia zmluva obsahuje vyhlásenie obdarovaného, že dar prijíma a pod. Zmluva ako celok si nemôže v jendotlivých ustanoveniach odporovať a vzbudzovať pochybnosti o tom, čo chceli zmluvné strany vyjadriť. Rovnako darovacia zmluva môže byť neplatná, ak nie je dostatočne určitá a zrozumiteľná.

Pre náležité zodpovedanie Vašej otázky je preto potrebné posúdiť, či zo zmluvy ako celku jasne a nepochybne vyplýva vôľa prevodcu previesť spoluvlastnícky podiel bezdoplatne a uzrozumenie toho, kto spoluvlastnícky podiel nadobúda, s tým, že sa naňho prevádza bezodplatne. Bez detailnej analýzy predmetnej zmluvy to nie je možné.

Z toho dôvodu Vám odporúčame obrátiť sa osobne na advokáta v mieste Vášho bydliska.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

25.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje