Právo prejazdu k stavbe cez susediaci pozemok

Otázka:

Som 20 rokov vlastníkom garáže, ku ktorej bol prístup z prístupovej komunikácie patriacej mestu, ktorá však nie je v katastri. Keď bolo vydané stavebné povolenie, príjazd musel byť deklarovaný /nemám ho, som druhý majiteľ/. Pozemok hraničiaci s garážou mesto predalo asi pred 2 rokmi ako zastavané plochy a nádvoria /podľa katastra/ bez akejkoľvek ťarchy. Nový majiteľ odomňa požaduje pozemok odkúpiť alebo prenajať za neprimeranú cenu, inak mi vraj zabráni prístup do garáže. V občianskom zákonníku som nenašiel, ako sa brániť zásahu do výkonu mojich vlastníckych práv, pričom rešpektujem, že aj nový majiteľ má svoje vlastnícke právo, avšak dochádza ku kolízii, ktorú zrejme zapríčinilo mesto predajom prístupovej cesty.
Zbierka zákonov č. 460/1992
Čl. 20
(1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo
všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.
Akú?
Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne práva prístupu ku garáži Vám posielame nasledujúce stanovisko:

V zmysle § 151o ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník) ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.“ V zmysle § 151n Občianskeho zákonníka vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe. Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa.

Teda v zmysle horeuvedeného Vám Občiansky zákonník ako vlastníkovi stavby poskytuje ochranu, nakoľko ako vlastník stavby máte právo na užívanie svojho majetku. Súd zriadením vecného bremena umožní právo prístupu k Vašej garáži, a vlastníka priľahlej nehnuteľnosti zaviaže k povinnosti strpieť uvedené právo. K zriadeniu vecného bremena môže dôjsť iba na základe Vami podaného návrhu na príslušnom súde.

V prípade, ak ste užívali cestu po dobu 20 rokov, s tým , že ste boli v dobrej viere, že na to máte právo, je potrebné tiež posúdiť splnenie zákonných požiadaviek pre vydržanie práva vecného bremena.

V zmysle § 130 Občianskeho zákonníka „ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená.“ Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Teda je potrebné posúdiť, či ste nevydržali právo prejazdu – právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Za týmto účelom, resp. za účelom spísania návrhu na zriadenia vecného bremena Vám odporúčame navštíviť advokátsku kanceláriu alebo centrum právnej pomoci, kde budete môcť predložiť všetky dokumenty či doplniť prípadné informácie.

 S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

 

17.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

11

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje