Zánik povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre nezaplatenie poistného

Otázka:

Chcem sa spýtať: majiteľ motocykla zomrel, a starý motocykel sa už nebude používať lebo je nefunkčný. Zákonné poistenie na motocykel sme preto neuhradili s tým vedomím, že neuhradením automaticky zanikne. Je to tak v poriadku? Zanikne neuhradením zákonného poistenia poistka automaticky, alebo treba niečo spraviť. Poistovna poslala upomienku o neuhradení poistky, tak by sme potrebovali radu ako postupovať. Dakujeme

Odpoveď:

Dobrý deň, na základe Vašej otázky ohľadne zániku poistenia motocykla Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Základná právna úprava zákonného poistenia motorových vozidiel je obsiahnutá v zákone č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 9 ods. 4 zákona Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.“

Odpoveď na Vašu otázku teda znie, že v zásade poistenie zodpovednosti zanikne zo zákona nezaplatením poistného do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti. Avšak poistná zmluva môže stanovovať dlhšiu lehotu, preto je potrebné naštudovať príslušné ustanovenia poistnej zmluvy. Uplynutím danej lehoty uvedenej v zmluve, a ak zmluva odlišnú lehotu neustanovuje, uplynutím jednomesačnej lehoty uvedenej v zákone, poistenie zodpovednosti zanikne.

Poistná zmluva, prípadne všeobecné poistné podmienky konkrétneho poisťovateľa, ktoré však nemáme k dispozícii, spravidla upravujú postup pred zánikom poistenia (lehoty a počet zasielaných upomienok zo strany poisťovne). Preto Vám odporúčame obrátiť sa na konkrétneho poisťovateľa, s ktorým bola poistná zmluva uzatvorená pre doriešenie zániku poistenia.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

16.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje