Zadávanie zákazok s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom obstarávaní

Otázka:

Chcela by som sa opýtať, či je v poriadku, ak člen rady školy delegovaný zriaďovateľom, dostáva všetky zákazky na škole, aj keď ide o rel. nízke sumy/2000-5000eur/. Nie je to konflikt záujmov?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky k zadaniu zákazky členovi rady školy Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Nakoľko zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o správe v školstve“), ako právny predpis upravujúci postavenie a vzťahy orgánov v štátnej správe a samospráve v školstve, konflikt záujmov neupravuje, je potrebné posúdiť dodržanie zákonných podmienok zadávania zákazky.

V prípade, ak je zadávateľ zákazky verejným obstarávateľom, vzťahuje sa naňho zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých záujmov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Verejným obstarávateľom v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní je:

a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,

b) obec,

c) vyšší územný celok,

d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky:

-          musí sa jednať o osobu založenú alebo zriadenú na osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú výlučne priemyselný charakter ani komerčný charakter

-          je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa písm. a) až d),

-          je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa písm. a) až d) alebo

-          verejný obstarávateľ podľa písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.

e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d).

V prípade ak zadávateľ zákazky spadá pod hore uvedenú definíciu verejného obstarávateľa, je tento povinný v zmysle § 102 pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupovať tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Teda zákon o verejnom obstarávaní stanovuje povinnosť vzťahujúcu sa k predmetu zákazky, nie osobe, ktorej je zákazka zadaná. Avšak pre náležité zodpovedanie otázky je nevyhnutné posúdiť kto je zadávateľom a o akú zákazku ide, a to z dôvodu zistenia dodržania podmienok zadania zákazky aj v súlade s ďalšou legislatívou vzťahujúcou sa ku konkrétnemu zadávateľovi či konkrétnej zákazke.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

15.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje