Poznámka o začatí súdneho konania zapísaná v katastri nehnuteľností

Otázka:

A/ V roku 1992 mi rodičia venovali darovacou zmluvou rodinný dom.
B/ V roku 2010 som sa rozviedol.
C/ 22.2. bývala manželka začala súdne konanie na určenie vlastníctva k tomu to domu. V ten istý deň nechala zapísať do LV informatívnu poznámku o začatí súdneho konania.
D/ Poznámka je v LV zapísaná, hoci:

1. Nepoznám obsah žaloby, nebol mi dosiaľ doručený návrh. Na nahliadnutie do spisu si počkám ešte týždeň
2. Nepoznám listiny, na základe ktorých kataster informatívnu poznámku zapísal, na nahliadnutie do listín si počkám, kým sa mi kataster telefonicky neozve.

Suma sumárum: Do LV, v ktorom som jediný majiteľ nehnuteľnosti, pribudla informatívna poznámka. Viem, na základe akého zákona, ale nepoznám ďalší kontext - obsah žaloby a pod., a nemôžem tak vlastne konať. Čo sa v tom dá robiť?

Odpoveď:

Dobrý deň, na základe Vašej otázky ohľadne podanej určovacej žaloby, Vám zasielame nasledujúce stanovisko:

Vaša bývalá manželka dala zapísať tzv. informatívnu poznámku podľa § 29 ods. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení (ďalej len „vyhláška“).

Kataster zapísal túto informatívnu poznámku na základe toho, že Vaša bývalá manželka doručila správe katastra jednak:

  1.  návrh na zápis tejto informatívnej poznámky, ku ktorému v zmysle vyššie citovaného § 29 ods. 2 vyhlášky bola povinná pripojiť 
  2. potvrdenie príslušného súdu o tom, že tento súd prijal jej návrh na začatie súdneho konania, v ktorom sa uplatňujú vecné práva k nehnuteľnostiam, medzi ktoré patrí aj žaloba o určenie vlastníckeho práva.  

Tieto podklady stačia k tomu, aby správa katastra zapísala na list vlastníctva informatívnu poznámku.

Ako vlastník nehnuteľnosti máte právo na nahliadnutie do katastrálneho operátu, vrátane nahliadnutia do zbierky listín podľa § 68 ods. 5 katastrálneho zákona, ktorého sa môžete dožadovať na príslušnej správe katastra.

Avšak máme za to, že v danom prípade je kľúčové zistiť najmä obsah súdneho spisu a to predovšetkým podanej určovacej žaloby, a preto by bolo vhodnejšie orientovať sa najmä na zistenie týchto informácií na súde, nakoľko správa katastra nimi disponovať nebude.

V konaní o určenie vlastníckeho práva by ste podľa všetkého mali byť žalovaným, a teda podľa § 114 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OSP“) má súd povinnosť doručiť Vám návrh na začatie konania spolu s jeho prílohami.

Keď pôjdete nahliadnuť do spisu, odporúčame Vám jednak vyhotoviť si kópiu podanej žaloby, prípadne iných podaní, ktoré budú v spise a zamerať sa najmä na to, či v danej veci boli zo strany súdu vykonané nejaké úkony. Keďže ako píšete, manželka podala žalobu dňa 22.02., je dobre možné, že súd ešte nijaký úkon vo veci nevykonal a žalobu Vám ešte len bude doručovať. Takisto je potrebné zistiť, či manželka zaplatila aj súdny poplatok za podanie návrhu, prípadne či ju k tomu súd dodatočne vyzýval. Aj toto mohlo mať vplyv na to, že Vám dosiaľ žaloba nebola doručená.

Po zistení dostupných informácií v súdnom spise a vyhotovení fotokópií Vám odporúčame kontaktovať advokáta v mieste Vášho bydliska za účelom úvodnej konzultácie k prípadu a eventuálneho právneho zastupovania v súdnom konaní.

Podanie žaloby o určenie vlastníckeho práva je právom Vašej bývalej manželky, bez ohľadu na jeho viac alebo menej zrejmú neúspešnosť.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

11.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

6

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje