Dedenie a disponovanie s majetkom maloletého

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadne dedenia majetku. V roku 2008 sme sa s manželom rozviedli a máme 10ročného syna, ktorý bol zverený do opatery mne. Je ťažko zdravotne postihnutý. Po rozvode sme sa majetkovo vysporiadali. Ja som si po rozvode postavila rodinný dom a chcela by som sa opýtať, kto v prípade mojej smrti bude dediť. Ešte spolu s nami už rok v jednej domácnosti býva môj priateľ, no nemá tam trvalý pobyt. Nechcem, aby môj bývalý manžel mal možnosť disponovať s majetkom v prípade, že to zdedí náš syn. Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne dedenia majetku Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

§ 24 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení (ďalej len „ZR“) ustanovuje, že v rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Nakoľko bol Váš maloletý syn zverený do Vašej osobnej starostlivosti, ste jeho zástupcom a správcom jeho majetku. Váš bývalý manžel je povinný prispievať na výživu Vášho maloletého syna.

Zánikom manželstva zaniklo i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“). Ak zanikne BSM, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“).

Tak ako ste uviedli v znení Vašej otázky, s bývalým manželom ste si po rozvode manželstva vyporiadali Vaše BSM.

Dedenie

V súlade s § 461 OZ sa dedí

-          zo zákona; alebo

-          zo závetu; alebo

-          z oboch týchto dôvodov.

OZ ustanovuje aj postupnosť dedenia. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona.

Závet

V závete môžete ako poručiteľ ustanoviť dedičov, prípadne určiť ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.

Pri spisovaní závetu však musí byť dodržaná zákonná podmienka, a to, že:

-          maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a

-          plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona.

Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Dedenie zo zákona

Ak sa rozhodnete, že nebudete spisovať závet, po Vašej smrti budú Váš majetok dediť dediči zo zákona.

Dediči zo zákona sú rozdelení do štyroch dedičských skupín:

I.                    skupina:

V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.

II.                  skupina:

Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

III.                skupina:

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

IV.                skupina:

Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Z uvedeného vyplýva, že ak by vo Vašom prípade nastalo dedenie zo zákona, všetok Váš majetok by zdedil Váš syn ako samostatný dedič v prvej skupine. Ak by ste do svojej smrti uzavreli manželstvo, tak by v prípade Vašej smrti dedil Váš syn a manžel rovnakým dielom.

Výkon rodičovských práv a povinností v prípade smrti jedného z rodičov

Vašou smrťou by nastala situácia, kedy by Váš maloletý syn ostal bez osoby, ktorá ho má v osobnej starostlivosti, zastupuje ho a spravuje jeho majetok.

Podľa § 28 ods. 2 a 3 ZR rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa. Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.

Z uvedeného vyplýva, že Váš bývalý manžel ako otec dieťaťa by mohol po Vašej smrti požiadať súd o zverenie Vášho syna do osobnej starostlivosti. Skutočnosť, že Váš bývalý manžel je biologickým otcom dieťaťa, ešte sama osebe nezaručuje, že súd Vášho syna do jeho osobnej starostlivosti aj musí zveriť. Súd vždy pri rozhodovaní o starostlivosti o maloletých prihliada na záujmy maloletého dieťaťa.

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia.

Maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.

Z uvedeného vyplýva, že ak by bol Váš syn s ohľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť schopný vyjadriť svoj názor, má právo byť v konaní o jeho zverení do osobnej starostlivosti otca vypočutý súdom a súd tomuto názoru musí venovať náležitú pozornosť.

Ak by však napriek všetkému súd zveril Vášho syna do starostlivosti Vášho bývalého manžela, tak ten by nemohol voľne disponovať majetkom Vášho syna, ktorý by zdedil. V súlade s § 110 ZR a § 28 OZ platí, že ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu.

To znamená, že ak by aj bol Váš syn zverený po Vašej smrti do osobnej starostlivosti Vášho bývalého manžela, ak by Váš bývalý manžel zamýšľal napr. predať dom, ktorý Váš syn zdedil, potreboval by na tento úkon schválenie súdu. Súd schváli takýto úkon iba ak by to bolo v záujme maloletého dieťaťa.

V súlade s § 32 ods. 4 ZR rodičia odovzdajú dieťaťu jeho majetok, ktorí spravovali, najneskôr do 30 dní od dosiahnutia plnoletosti dieťaťa.

Podľa § 8 OZ plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné.

ZR oprávňuje maloleté dieťa požiadať rodičov alebo osoby, ktoré spravujú jeho majetok, o vyúčtovanie týkajúce sa správy jeho majetku. Toto právo je však potrebné uplatniť na súde do troch rokov po skončení správy majetku. Okrem toho má dieťa zachované práva zo zodpovednosti za škodu a z bezdôvodného obohatenia.

Z uvedeného vyplýva, že nie je potrebné spisovať závet, aby Váš majetok v prípade Vašej smrti zdedil Váš syn, nakoľko je v súčasnosti jediným zákonným dedičom.

Ak by ste však chceli, aby časť Vášho majetku zdedil aj Váš partner:

-          môžete buď spísať závet a odkázať mu časť svojho majetku, alebo

-          môžete s ním uzavrieť manželstvo, čím by sa dostal do prvej dedičskej skupiny a s Vašim synom by zdedili Váš majetok rovnakým dielom.

V prípade, ak by Váš bývalý manžel požiadal po Vašej smrti o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a súd by mu rozhodnutím dieťa do starostlivosti zveril, Váš bývalý manžel môže nakladať so zdedeným majetkom Vášho syna len v bežných veciach, avšak nemôže s ním voľne disponovať (napr. predať ho, zaťažiť dom záložným právom, a pod.), nakoľko na takýto právny úkon potrebuje schválenie súdu, inak by bol neplatný.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

09.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

9

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje