Vymenovanie konateľa s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je obec

Otázka:

Navodím situáciu. Obec je jediným spoločníkom s.r.o. založenej obcou. Vymenovanie konateľa je predpokladám kompetencia starostu. Otázka č. 1/ Je potrebné výber konateľa riešiť výberovým konaním?
Otázka č. 2/Ak by starosta napriek nepotrebnosti riešil výber konateľa výberovým konaním, je možné do výberu zapojiť aj obecné zastupiteľstvo

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne vymenovania konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným založenej obcou zaujímame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 133 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) „konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných osôb.“

V prípade ak spoločnosť s ručením obmedzeným má iba jediného spoločníka, tak pôsobnosť valného zhromaždenia bude vykonávať tento jediný spoločník. Ak je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným obec, tak pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným bude vykonávať starosta ako štatutárny orgán obce.

Postavenie starostu ako štatutárneho orgánu obce vyplýva z ust. § 13 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

Uvedené teda znamená, že o vymenovaní konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným rozhodne starosta obce ako štatutárny orgán obce – jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia s. r. o. Je potrebné pritom primerane postupovať podľa ustanovení Obchodného zákonníka o konaní valného zhromaždenia.

Z citovaného ustanovenia § 133 ods. 4 Obchodného zákonníka vyplýva, že konateľom môže byť spoločník spoločnosti alebo iná fyzická osoba.  

Avšak upozorňujeme, že podľa  § 11 ods. 4 písm. l) zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.“

To znamená, že je nevyhnutné, aby konateľa obchodnej spoločnosti zriadenej obcou pred jeho vymenovaním schválilo obecné zastupiteľstvo.

Obchodný zákonník nestanovuje povinnosť realizovať za účelom vymenovania konateľa s. r. o. nijaké výberové konanie.

Pri vymenovaní konateľa je však nevyhnutné rešpektovať aj nezlučiteľnosť niektorých funkcií s výkonom funkcie štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti ako je stanovená ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie stanovisko k tejto problematike nájdete tu:

http://www.e-pravo.sk/questions/view/61/opravnenie-starostu-obce-alebo-poslanca-obecneho-zastupitelstva-byt-konatelom-spolocnosti-s-rucenim-obmedzenym-zalozenej-obcou

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

08.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

11

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje