Doručovanie rozsudku

Otázka:

Pojednávanie na okresnom súde bolo 27.1.2011. Do dnešného dňa t.j.8.3.2011 nebol doručený rozsudok. Prosím do koľko dní musí okresný súd poslať rozsudok?

Prosím ako mám postupovať, keď mi ešte neprišiel rozsudok z okresného súdu. A chcem sa odvolať.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom lehoty na vyhotovenie a doručenie písomného vyhotovenia rozsudku okresného súdu zaujímame nasledujúce stanovisko:

Otázku spísania a zasielania písomného vyhotovenia rozsudku účastníkom občianskeho súdneho konania upravuje ustanovenie § 158 ods. 4 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdne poriadok“), v zmysle ktorého „ak predseda súdu zo závažných dôvodov nerozhodne inak, rozsudok sa vyhotoví a odošle do 30 dní odo dňa jeho vyhlásenia; vo veciach týkajúcich sa maloletých detí sa rozsudok vyhotoví a odošle do desiatich dní odo dňa jeho vyhlásenia“. Z uvedeného vyplýva, že účastníkovi občianskeho súdneho konania by rozsudok mal byť doručený spravidla do 30 dní od jeho vyhlásenia na ústnom pojednávaní, pokiaľ predseda súdu zo závažných dôvodov nerozhodne inak.

V zmysle platného právneho poriadku, každý rozsudok musí byť riadne doručený všetkým účastníkom občianskeho súdneho konania, prípadne ich právnym zástupcom, lebo v opačnom prípade nenastanú právne účinky tohto rozsudku. Riadnym doručením rozsudku sa rozumie jeho doručenie účastníkovi konania alebo jeho právnemu zástupcovi, výlučne do ich vlastných rúk v súlade s ustanovením § 158 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa ustanovenia § 49 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku „ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi“. Z uvedeného vyplýva, že v prípade, ak ste sa v občianskom súdnom konaní nechali zastupovať advokátom alebo inou osobou, tak rozsudok vo Vašej právnej veci mohol byť doručovaný aj len tomuto zástupcovi.

Čo sa týka Vašej možnosti podať odvolanie proti rozsudku, ktorý Vám ešte nebol riadne doručený, tak v tejto súvislosti uvádzame, že zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania podľa ustanovenia § 204 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku plynie až odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozsudku účastníkovi konania alebo jeho právnemu zástupcovi. Z uvedeného teda vyplýva, že lehota na podanie odvolania účastníkovi konania neplynie dovtedy, kým tomuto účastníkovi alebo jeho právnemu zástupcovi nebolo doručené písomné vyhotovenie rozsudku. Uvedený záver konštatuje aj ustálená judikatúra, v zmysle ktorej „jen řádně a předpisům vyhovující doručení rozhodnutí má ten důsledek, že odvolací lhůta počne běžet osobě, které je doručováno“ (R 19/1968). Inými slovami povedané, pokiaľ Vám alebo vášmu právnemu zástupcovi v dotknutom konaní nebol rozsudok doručený, ešte nemáte voči čomu podať odvolanie, nakoľko nie je splnená zákonná procesná podmienka doručenia rozhodnutia.

Nedoručenie rozsudku konajúcim súdom v lehote stanovenej v ustanovení § 158 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku môže za určitých okolností zakladať porušenie práva účastníka občianskeho súdneho konania na prerokovanie veci príslušným súdom bez zbytočných prieťahov. V prípade, ak máte za to, že postupom súdu bolo toto právo vo Vašom prípade porušené, tak máte možnosť podať predsedovi príslušného súdu, ktorý vo vašej veci konal, sťažnosť na postup súdu v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o súdoch“).

Sťažnosť podľa ustanovenia § 62 ods. 1 Zákona o súdoch prejednáva predseda príslušného súdu, pričom anonymné sťažnosti sa neprejednávajú. V sťažnosti je potrebné uviesť všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa nezákonného postupu súdu. Predseda súdu je o sťažnosti povinný rozhodnúť do 30 dní odo dňa jej doručenia.

V prípade, ak ani napriek sťažnosti na postup súdu podľa Zákona o súdoch nedôjde k náprave, tak následne máte možnosť podať Ústavnému súdu SR sťažnosť pre porušenie základných práv a slobôd podľa ustanovenia čl. 127 ods. 1 Ústavy SR, a to konkrétne pre porušenie práva na súdnu a inú právnu ochranu, ktoré zahŕňa aj ústavné právo na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov. V konaní pred Ústavným súdom SR musia byť obligatórne všetci sťažovatelia zastúpení advokátom.   

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

08.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

41

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje