Ochrana pred zásahom do vlastníckeho práva

Otázka:

Dobry den,
chcela by som sa blizsie informovat k nasmu problemu, vlastnime v obci rodinny dom s prisluchajucim pozemkom cca 1000 m2, pristup k pozemku je z dvoch stran. avsak z druhej strany, hned pri nasom plote - na obecnom pozemku je neporiadok, stare budy, odpad, potkany... je mozne nejakym sposobom donutit obecne zastupitelstvo tento stav odstranit /kedze po slovnych upozorneniach neprichadza ziadna odozva?/, zruba 300 m2 tak vobec nemozeme vyuzivat, kedze ide odtial zapach... Je mozne, aby obec od nas tuto cast pozemku odkupila, resp. nam dala nahradny pozemok?
Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon, ktorým je zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len „zákon o MO“). V zmysle tohto zákona sú orgány obce a organizácie povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, a to najmä sú povinné majetok obce udržiavať a užívať.

Obecné zastupiteľstvo určí zásady hospodárenia s majetkom obce, kde ustanoví najmä

-          práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,

-          podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,

-          postup prenechávania majetku do užívania,

-          nakladanie s cennými papiermi,

-          ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,

-          spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom.

Obec, ktorá spravuje svoj majetok samostatne, resp. organizácia, ktorú obec na správu majetku obce zriadila, je povinná pri hospodárení s majetkom dodržiavať jednak ustanovenia zákona o MO, zásady hospodárenia určené obecným zastupiteľstvom, ale aj ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“).

§ 12 zákona o MO ustanovuje, že ak nie je v zákone o MO ustanovené inak alebo ak to nevylučuje povaha veci, riadi sa obec pri nadobúdaní majetku a nakladaní s ním osobitnými predpismi. Týmto osobitným predpisom je aj OZ.

V zmysle OZ vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním a všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.

§ 127 OZ ustanovuje, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje.

Ochrana vlastníckeho práva sa zabezpečuje prostredníctvom vlastníckych žalôb v občianskom súdnom konaní. Ochranu vlastníckeho práva možno realizovať najmä prostredníctvom:

-          žaloby na vydanie veci

Táto žaloba chráni vlastníka pred neoprávneným zadržiavaním jeho veci inou osobou, ktorá túto vec odmieta vydať.

-          zapieracej žaloby

Zapieracia žaloba chráni vlastníka pred každým iným zásahom do jeho oprávnení, ako je zadržiavanie veci (sem patrí aj napríklad ochrana vlastníka pred imisiami zo susedného pozemku nad mieru primeranú pomerom, ktorou je aj nadmerný zápach).

Čo sa považuje za imisiu nad mieru primeranú pomerom, bude súd posudzovať vždy individuálne, v závislosti od konkrétneho prípadu.

Z rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu vyplýva:

  1. Pri žalobách z imisií (napr. zo susedného pozemku prenikajú nad mieru primeranú pomerom pachy) ide o kolíziu dôsledkov vyplývajúcich z výkonu dvoch vlastníckych práv vlastníkov dvoch vecí, ktorú nemožno riešiť inak, než tak, že výkon jedného z týchto práv bude obmedzený.
  2. Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv zásahmi, t.j. prenikaním nejakých účinkov z jedného pozemku na susedný pozemok.

Z platnej právnej úpravy nevyplýva povinnosť rušiteľa odkúpiť časť Vášho pozemku, resp. prisúdiť Vám náhradný pozemok, ale môžete sa ochrany svojho vlastníckeho práva domáhať pred súdom. Z uvedených dôvodov Vám odporúčame podať zapieraciu žalobu na súd proti obci ako vlastníkovi susediaceho pozemku odkiaľ pochádzajú rušivé zásahy a žiadať odstránenie protiprávneho stavu, ktorý Vás ruší vo výkone Vášho vlastníckeho práva.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

03.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje