Zmluva o úvere

Otázka:

Dobrý večer. Som ručiteľka zo zmluvy o úvere, ktorý poskytla stavebná šporiteľka mojej kamarátke. V ručiteľskej listine, ktorú som podpísala sa uvádza, že podľa § 546-550 Občianskeho zákonníka a § 303-312 Obchodného zákonníka ručím za záväzok z úverovej zmluvy, ak ho nesplí dĺžnik... Chcem sa opýtať, či na moje ručenie sa podľa tohoto bude vzťahovať Občiansky zákonní, alebo Obchodný zákonníka.Ide mi hlavne o uznanie dlhu a premĺčanie práva, nakoľko jednotlivé zákony to majú odlišne doriešené. V čase podpisu ručenia som aj ja bola fyzická osoba a neviem prečo by sa mal na mňa vzťahovať Obchodní zákonník, keď som s tým nesúhlasila, v zmluve o úvere nie je ani zmienka o konkrétnych ustanoveniach Obchodného zákonníka. Zmluva o úvere ktorú kamarátka podpísala a na základe ktorej som ručiteľka má len názov zmluva o úvere a v zmluve nie je uvedené žiadne paragrafové znenie zákona, podľa ktorého bola zmluva uzatvorená. Kamarátka si brala úver na opravu nehnuteľnosti ako fyzická osoba, nie podnikateľka. Musela vydokladovať použitie finančných prostriedkov. Platia na zmluvu o úvere ustanovenia Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. Nejedná sa v danom prípade o spotrebiteľskú zmluvu.
Za odpoveď ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

K Vašej otázke ohľadne právneho režimu zmluvy o úvere zaujímame nasledujúce stanovisko:

Zmluva o úvere je ako právny typ upravená v § 497 - § 507 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“, „ObZ“). Je pravda, že v zásade sa Obchodným zákonníkom riadia podnikateľské subjekty pri výkone ich podnikateľskej činnosti. Avšak Obchodný zákonník, presnejšie jeho tretia časť – obchodné záväzkové vzťahy, sa vzťahuje aj na ďalšie vzťahy a subjekty, ktoré sú taxatívne vymedzené v § 261 a nasl. ObZ. Podľa § 261 ods. 3 písm. d) ObZ sa Obchodným zákonníkom okrem iného spravujú bez ohľadu na povahu účastníkov aj záväzkové vzťahy zo zmluvy o úvere. Zmluva o úvere je totiž tzv. absolútnym obchodom, je upravená iba Obchodným zákonníkom a teda bez ohľadu na to, že jedným z jej účastníkov je fyzická osoba, bude sa na ňu vždy vzťahovať režim Obchodného zákonníka. V tretej časti Obchodného zákonníka je obsiahnutá aj osobitná úprava premlčania obchodnoprávnych záväzkov (§ 387 - § 408 ObZ), to znamená, že aj premlčanie záväzku zo zmluvy o úvere sa bude riadiť Obchodným zákonníkom.

Podľqa § 261 ods. 4 ObZ „touto časťou zákona sa spravujú aj vzťahy, ktoré vznikli pri zabezpečení plnenia záväzkov v záväzkových vzťahoch, ktoré sa spravujú touto časťou zákona podľa predchádzajúcich odsekov, ako aj záložné právo k nehnuteľnostiam pri zabezpečení práv spojených s dlhopismi a záložné právo k cenným papierom v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.“

Citované ustanovenie zakotvuje pravidlo, že aj zabezpečujúce prostriedky sa riadia právnym režimom hlavného záväzku, ktorého splnenie zabezpečujú. Z uvedeného vyplýva, že keďže zmluva o úvere sa spravuje Obchodným zákonníkom, tak aj ručenie za splnenie záväzku zo zmluvy o úvere sa bude spravovať Obchodným zákonníkom.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

19.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje