Postup orgánu Policajného zboru SR pri vymáhaní pokuty uloženej v blokovom konaní

Otázka:

Dobrý deň.Asi pred dvoma rokmi som dostal pokutu od polície a kedže som nemal hotovost vydali mi bloček.Časom som na to nejako zabudol a po dvoch rokoch mi došlo už od exekútora vymáhanie aj s exekučným poplatkom,ktorý bol niekolko krát väčší ako samotná pokuta.Medzi tým mi neprišla žiadna upomienka ani výzva na zaplatenie a ked som to aj chcel po výzve exekútora zaplatit nebolo to možné,len s exekučným poplatkom.Prosím o vysvetlenie či môže exekútor vymáhat bez toho by došla od počiatku udelania pokuty, nejaká výzva,alebo upovedomenie začat exekúčne konanie.Dakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne postupu orgánu Policajného zboru SR a súdneho exekútora v uvedenej situácii  Vám posielame nasledujúce stanovisko:

V zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) je exekučným titulom i  vykonateľné rozhodnutie orgánov verejnej správy a územnej samosprávy, vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste. Orgán Policajného zboru Slovenskej republiky je orgánom verejnej správy. Teda pokuta, ktorá Vám bola uložená v blokovom konaní, je exekučným titulom, na základe ktorého možno vykonať exekúciu. Orgán Policajného zboru SR nebol povinný k zasielaniu výzvy na zaplatenie. Blok na pokutu je samostatným rozhodnutím o uložení pokuty v blokovom konaní a stanovuje lehotu splatnosti uloženej pokuty (napríklad v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, je pokuta splatná do 15 dní odo dňa, kedy rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť). Pokiaľ márne uplynula lehota na plnenie uvedené v rozhodnutí o uložení pokuty, stáva sa toto rozhodnutie vykonateľným a zároveň exekučným titulom podľa Exekučného poriadku.

Na podklade tohto exekučného titulu potom môže príslušný orgán Policajného zboru Slovenskej republiky (v prípade dopravných priestupkov je príslušné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR) podať návrh na vykonanie exekúcie. O tomto svojom kroku nie je uvedený orgán povinný informovať povinného. Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.  Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie požiada súdny exekútor príslušný exekučný súd o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekútor poverený vykonaním exekúcie potom upovedomí povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie, povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie podal námietku.  Upovedomenie o začatí exekúcie sa povinnému doručuje do vlastných rúk. Voči tomuto upovedomeniu máte možnosť podať do 14 dní námietku a to z dôvodu nastania okolností, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná.

V zmysle Exekučného poriadku za výkon exekučnej činnosti patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty,  zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty.  V zmysle Exekučného poriadku oprávnený a exekútor majú nárok na náhradu trov potrebných na účelné vymáhanie nároku. Nakoľko ste si nesplnili povinnosť včas zaplatiť uloženú pokutu, i v prípade jej zaplatenia priamo oprávnenému, majú súdny exekútor a oprávnený právo k úhrade nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s vymáhaním zaplatenia uloženej pokuty.

Z uvedeného vyplýva záver, že exekučné konanie je možné začať len na základe uloženého bloku na pokutu nezaplatenú na mieste vydaného orgánom verejnej správy, oprávnený nie je v tomto prípade povinný vyzývať povinného ani mu zasielať upomienky. I v prípade zaplatenia pokuty priamo oprávnenému, majú súdny exekútor i oprávnený po začatí exekučného konania nárok na úhradu náhrady trov, ktoré im vznikli v súvislosti s vymáhaním pokuty.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

17.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje