Postup pri chybne doručenej faktúre za dodávku plynu

Otázka:

Dobrý deň.
Som poslancom MsZ. Pri preberaní funkcie primátora boli novozvolenému primátorovi prinesené na stôl neuhradené faktúry za posledný mesiac. Medzi faktúrami bola jedna z SPP na odberné miesto, kt. v skutočnosti nieje odberným miestom mesta. Jedná sa o odberné miesto pre bytový dom, v ktorom býva ex-primátor. Zamestnanec úradu nám vysvetlil, že faktúry pre toto odberné miesto ani neboli doručované Mestskému úradu, a že si ich platil primátor sám. Chcem sa opýtať, akou formou máme vyzvať obyvateľov bytového domu aby sme predišli prerušeniu dodávky plynu pre občanov, ktorí pravdepodobne za to nemôžu.
Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom ďalšieho postupu pri chybne doručenej faktúre za dodávku plynu.

V úvode by sme chceli poukázať na skutočnosť, že v zmysle platnej právnej úpravy je úhradu za dodávku plynu povinný uhrádzať ten, kto má s dodávateľom plynu uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu (odberateľ, resp. koncový odberateľ). Kto je odberateľom musí byť uvedené aj na faktúre, ktorá bola mestu doručená.

V prípade, ak mesto nie je odberateľom plynu a faktúra bola mestu doručená len omylom odporúčame, aby mesto bezodkladne vrátilo predmetnú faktúru dodávateľovi plynu s odôvodnením, že mesto nie je odberateľom plynu z predmetného odberného miesta. Zároveň odporúčame, aby táto faktúra bola dodávateľovi vrátená doporučenou zásielkou s doručenkou, aby mesto malo dôkaz, že ku vráteniu faktúry skutočne došlo.

O vrátení faktúry dodávateľovi plynu odporúčame informovať aj osobu, ktorá je na faktúre uvedená ako odberateľ plynu, a to s odporúčaním, aby on sám kontaktoval dodávateľa plynu za účelom vyriešenia celej situácie. Rovnako aj v tomto prípade odporúčame, aby táto informácia bola urobená písomne a zaslaná doporučenou zásielkou s doručenkou.

V prípade, ak mesto nie je odberateľom plynu z predmetného odberného miesta, tak celá vami opísaná záležitosť sa týka len dodávateľa plynu a konkrétneho odberateľa plynu, pričom mesto do tejto záležitosti nemôže zasahovať.

Čo sa týka výzvy pre obyvateľov dotknutého bytového domu, tak v prípade, ak existuje nebezpečenstvo prerušenia dodávky plynu aj pre týchto odberateľov, tak odporúčame, aby mesto informovalo o hore uvedenom postupe aj týchto obyvateľov dotknutého bytového domu, a to v písomnej forme doporučenou zásielkou.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk   

 

16.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje