Nárok na dovolenku po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky

Otázka:

dobry den, chcela by som sa vas opytat na kolko dni dovolenky mam narok po navrate do zamestnania z rodicovskej a materrskej dovolenky.
na MD som nastupila 19. 9. 2011 - 13. 5. 2012
RD 14. 5. 2012- 29. 10. 2014.
pracujem ako pedagog mam narok na 45 dni dovolenky do roka.
dovolenku by som potrebovala vypocitat za obdobie 1. 1. 2012 az 31. 12. 2014

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom nároku zamestnankyne na dovolenku po návrate z materskej a rodičovskej dovolenky uvádzame nasledujúce stanovisko:

Na úvod tejto odpovede v prvom rade poukazujeme na platnú právnu úpravu, ktorá sa zaoberá nárokom zamestnanca na dovolenku všeobecne.

Podľa ustanovenia § 101 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

Ďalej podľa ustanovenia § 105 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Nakoľko Váš pracovný pomer u Vášho zamestnávateľa stále trvá, tak pre Váš prípad je významná iba tučným vyznačená časť citovaných ustanovení Zákonníka práce. Pomerná časť dovolenky za kalendárny rok sa totiž vzťahuje iba na tých zamestnancov, ktorých pracovný pomer u jedného zamestnávateľa netrval počas celého kalendárneho roka (to však nie je Váš prípad).

Z citovaných ustanovení Zákonníka práce teda vyplýva, že v praxi (aj vo Vašom prípade) je potrebné rozlišovať medzi:

  1. dovolenkou za kalendárny rok, na ktorú má nárok iba zamestnanec, ktorý počas celého kalendárneho roka bol zamestnaný iba u jedného zamestnávateľa a zároveň fyzicky odpracoval v tomto kalendárnom roku aspoň 60 dní;
  2. dovolenkou za odpracované dni, na ktorú má rovnako nárok iba zamestnanec, ktorý počas celého kalendárneho roka bol zamestnaný iba u jedného zamestnávateľa, avšak v danom kalendárnom roku neodpracoval aspoň 60 dní.

Inými slovami, ak pracovný pomer zamestnanca u jedného zamestnávateľa trval počas celého kalendárneho roka, avšak zamestnanec v tomto kalendárnom roku fyzicky neodpracoval aspoň 60 dní, tak tento zamestnanec nemá nárok na dovolenku za kalendárny rok (podľa § 101 Zákonníka práce), ale iba na dovolenku za odpracované dni (podľa § 105 Zákonníka práce).        

V tejto súvislosti je ešte potrebné uviesť, že na účely nároku na dovolenku sa za výkon práce považuje aj čerpanie materskej dovolenky (viď. § 144a ods. 1 písm. a/ Zákonníka práce), avšak čerpanie rodičovskej dovolenky sa za výkon práce nepovažuje (viď. § 144a ods. 3 písm. b/ Zákonníka práce).

Ďalej podľa ustanovenia § 109 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2.

Inými slovami, ak by zamestnanec mal nárok na dovolenku za kalendárny rok (odpracoval by aspoň 60 dní v danom kalendárnom roku), avšak v priebehu tohto kalendárneho roka nastúpil na rodičovskú dovolenku, tak zamestnávateľ môže jeho dovolenku krátiť spôsobom uvedeným v § 109 ods. 1 Zákonníka práce. V prípade, ak zamestnanec čerpal rodičovskú dovolenku počas celého kalendárneho roka, tak sa to berie, že v tomto kalendárnom roku neodpracoval ani jeden deň, a teda v tomto kalendárnom roku mu nevznikne nárok žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok, ani na dovolenku za odpracované dni). 

Ku kráteniu dovolenky podľa ustanovenia § 109 ods. 1 písm. b) zamestnávateľ môže a nemusí pristúpiť (je to na jeho rozhodnutí). Ak však ku kráteniu dovolenky pristúpi, tak táto skutočnosť je pre zamestnanca záväzná.

Nárok zamestnanca na dovolenku – či konkrétny zamestnanec spĺňa podmienky na čerpanie dovolenky za kalendárny rok, alebo len na čerpanie dovolenky za odpracované dni, sa posudzuje osobitne pre každý kalendárny rok. Rovnako tak sa osobitne pre každý kalendárny rok posudzuje aj krátenie dovolenky.

Na základe doteraz uvedených skutočností v nasledujúcej časti tejto odpovede uvádzame výpočet Vášho nároku na dovolenku za kalendárne roky 2012, 2013 a 2014.

 

Kalendárny rok 2012:

V tomto kalendárnom roku bolo celkovo 250 pracovných dní.

V období od 01.01.2012 do 13.05.2012 ste boli na materskej dovolenke, pričom na toto obdobie pripadá 90 pracovných dní (tieto pracovné dni sa vo Vašom prípade považujú za odpracované dni). Na základe uvedeného Vám vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok v trvaní 9 týždňov (45 dní).

V období od 14.05.2012 do 31.12.2012 ste boli na rodičovskej dovolenke, pričom na toto obdobie pripadá 160 pracovných dní, ktoré sa však považujú za neodpracované. Za týchto 160 neodpracovaných pracovných dní Vám zamestnávateľ môže krátiť dovolenku o tri dvanástiny, čo predstavuje krátenie o 11,25 dňa.

Za kalendárny rok 2012 Vám teda prislúcha dovolenka za kalendárny rok vo výmere 33,75 dňa.

 

Kalendárny rok 2013:

V tomto kalendárnom roku bolo celkovo 250 pracovných dní.

Počas celého tohto kalendárneho roka ste boli na rodičovskej dovolenke, a teda žiadny z uvedených pracovných dní nie je možné považovať za odpracovaný.

Za kalendárny rok 2013 Vám teda nevznikol nárok na žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok a ani na dovolenku za odpracované dni).

 

Kalendárny rok 2014:

V tomto kalendárnom roku je celkovo 248 pracovných dní.

V období od 01.01.2014 do 29.10.2014 ste boli na rodičovskej dovolenke, pričom na toto obdobie pripadá 207 pracovných dní, ktoré sa však považujú za neodpracované.

Na obdobie od 30.10.2014 do 21.12.2014, počas ktorého by ste mali riadne vykonávať prácu pripadá 41 pracovných dní, ktoré by ste mali odpracovať. Z uvedeného vyplýva, že za tento kalendárny rok Vám vznikne nárok iba na dovolenku za odpracované dni.

Ak teda do konca tohto kalendárneho roka budete vykonávať prácu počas všetkých pracovných dní, tak Vám vznikne nárok na dovolenku za odpracované dni v rozsahu jednej dvanástiny základnej výmery dovolenky (t. j. jednej dvanástiny zo 45 dní).

Za kalendárny rok 2014 Vám teda prislúcha dovolenka za odpracované dni vo výmere 3,75 dňa.

Za všetky uvedené kalendárne roky máte teda nárok na dovolenku spolu vo výmere 37,5 dňa.

V tejto súvislosti ešte poukazujeme na ustanovenie § 113 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého „ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky“.

V zmysle citovaného ustanovenia máte teda právo hore uvedenú dovolenku vyčerpať po svojom návrate z rodičovskej dovolenky. Rovnako tak máte právo vyčerpať aj všetku dovolenku za kalendárny rok 2011, ktorú ste nestihli vyčerpať.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

11.11.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje