Zrušenie BSM počas trvania manželstva

Otázka:

Dobry den,
chcem sa spytat, ci je mozne zrusit BSM, ak ma manzel dlzoby a exekutor ich vymaha, ktore nadobudol este pred uzavretim manzelstva.Chcela by som kupit dom a bojim sa, ze by nam nanho siahol exekutor.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom možností zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov  počas trvania manželstva uvádzame nasledujúce stanovisko:

Podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky, uzatvorením manželstva vzniká medzi manželmi tzv. bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len „BSM“). Do BSM v podstate patrí všetko, čo ktorýkoľvek z manželov nadobudne počas trvania manželstva, s výnimkou darov, dedenia a reštitúcii. Všetok majetok nadobudnutý počas manželstva ktorýmkoľvek z manželov tvorí tzv. spoločný majetok.

Okrem spoločného majetku (majetku patriaceho do BSM) každý z manželov aj svoj tzv. osobný majetok. Osobný majetok každého z manželov tvoria veci nadobudnuté pred uzatvorením manželstva a veci získané darom, dedením alebo reštitúciou počas trvania manželstva.

BSM v zásade zaniká spolu so zánikom manželstva (smrťou manžela, rozvodom manželstva, vyhlásením manželstva za neplatné). Zákon však umožňuje, aby BSM bolo zrušené aj počas trvania manželstva. Otázky súvisiace s majetkovými vzťahmi medzi manželmi sú vo všeobecnosti upravené v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Podľa ustanovenia § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka „zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva“. Ako vyplýva z citovaného ustanovenia zákon síce pripúšťa možnosť zrušenia BSM aj počas trvania manželstva, avšak Občiansky zákonník výslovne neupravuje, čo sa rozumie „závažnými dôvodmi“ pre takýto postup.

Určitú definíciu pojmu „závažné dôvody na zrušenie BSM“ poskytuje doterajšia rozhodovacia prax slovenských súdov, ktorá v tejto súvislosti ustálila nasledujúce:

„Závažné dôvody, ktoré sú podmienkou pre vyhovenie návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva podľa ustanovenia § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka, nemožno vopred presne určiť. Bude vecou konkrétneho zistenia súdu o pomeroch v manželstve účastníkov, o ich vzájomnom vzťahu i o správaní odporcu toho manžela, ktorý podáva návrh, či sú dané podmienky pre vyhovujúce rozhodnutie.

Dôvodom zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva bude spravidla také závažné správanie manžela, ktoré sa prejavuje v nehospodárnom nakladaní so spoločným majetkom na úkor rodiny, najmä maloletých detí, alebo tým, že manžel sa vôbec na vytváraní spoločného majetku nepričiňuje, vyhýba sa práci, nežije trvale s rodinou a ani jej potreby nezabezpečuje. Súd v takomto prípade zvyčajne zistí, že inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov neplní v konkrétnom prípade svoj účel, že by jeho ďalšie trvanie odporovalo dobrým mravom a jedného z manželov by výrazne poškodzovalo.

Zbavenie spôsobilosti na právne úkony v zmysle ustanovenia § 10 Občianskeho zákonníka môže byť podľa súdnej praxe tiež dôvodom pre zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdnym rozhodnutím.“ (viď. napr. Sborník směrnic, usnesení, rozborů a zhodnocení soudní praxe nejvyšších soudů (ČSSR, ČSR, SSR) 1965 – 1967, zv. I, SEVT, Praha 1974, s. 445)  

S citovaného stanoviska inými slovami vyplýva, že dôvodom na zrušenie BSM počas trvania manželstva môže byť len také správanie druhého manžela, ktorého dôsledkom je nehospodárne nakladanie so spoločným majetkom a postupné zmenšovanie spoločného majetku na úkor rodiny. V tomto prípade ide najmä o situácie, ak:

-        jeden z manželov sa svojou mierou nepričiňuje o vytváranie a nadobúdanie spoločného majetku;

-        jeden z manželov nejaví záujem o nakladanie so spoločným majetkom a nejaví záujem o rodinu ako takú;

-        jeden z manželov podľahol hazardným hrám a na tento účel míňa spoločne nadobudnutý majetok manželov;

-        jeden z manželov ničí spoločný majetok;

-        jeden z manželov holduje alkoholu alebo iným omamným a psychotropným látkam;

-        jeden z manželov postupne rozpredáva spoločný majetok bez vedomia druhého manžela;

-        jeden z manželov sa neustále zadlžuje.

Prípady uvedené v predchádzajúcom odseku však predstavujú iba demonštratívny výpočet a neobsahuje kompletný súhrn okolností, ktoré odôvodňujú zrušenie BSM počas trvania manželstva.

Posúdenie otázky, či určitá skutočnosť predstavuje dôvod na zrušenie BSM počas trvania manželstva vždy závisí od konkrétnych okolností každého prípadu. Súd je v každom konaní o zrušenie BSM počas trvania manželstva vždy povinný skúmať, či konkrétne správanie druhého manžela v danom prípade odporuje dobrým mravom a ohrozuje majetkové zabezpečenie danej rodiny. Teda jedine súd je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť, či v konkrétnom prípade sú dané dôvody na zrušenie BSM počas trvania manželstva, a to vždy s prihliadnutím na konkrétne pomery dotknutej rodiny.

Dlhy jedného z manželov, ktoré vznikli ešte pred uzatvorením manželstva, vzhľadom na doteraz uvedené skutočnosti, samy o sebe podľa nášho názoru nepredstavujú závažný dôvod na zrušenie BSM počas trvania manželstva. Ak by sa však manžel postihnutý týmito dlhmi správal aj v súčasnosti nehospodárne ku spoločnému majetku (napr. by spoločný majetok rozpredával, prepadol by hazardným hrám, alebo by trpel alkoholizmom) tak súd pri rozhodovaní o zrušení BSM počas trvania manželstva by zrejme zohľadnil aj existenciu týchto dlhov.

Osobitným dôvodom pre zrušenie BSM počas trvania manželstva je v zmysle ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka aj skutočnosť, že jeden z manželov začal vykonávať podnikateľskú činnosť. V takom prípade súd už neskúma žiadne závažné dôvody a samotná skutočnosť, že predmetný manžel podniká je sama o sebe dostatočným dôvodom na zrušenie BSM počas trvania manželstva.

Každopádne, keďže z textu Vašej otázky nie je možné zistiť Vaše konkrétne rodinné pomery, od ktorých závisí konkrétna odpoveď na Vašu otázku, tak Vám odporúčame, aby ste sa s touto otázkou obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska a poskytli mu všetky potrebné informácie. Tento advokát Vašu situáciu s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.

Na záver však ešte poukazujeme na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka zo spoločného majetku manželov (z majetku nadobudnutého počas trvania manželstva) môžu byť uspokojované iba tie dlhy jedného z manželov, ktoré vznikli za trvania manželstva. Inými slovami, ak dlhy Vášho manžela skutočne vznikli pred uzatvorením Vášho manželstva, tak v zásade tento dlh nemôže byť v rámci exekúcie uspokojený z tohto spoločného majetku.

V tejto súvislosti Vás ešte upozorňujeme na skutočnosť, že záver uvedený v predchádzajúcom odseku neplatí absolútne a v praxi sa vyskytujú aj opačné situácie (v závislosti od konkrétnych okolností každého prípadu). Opätovne Vás aj v tejto súvislosti odkazujeme na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý je odborne spôsobilý posúdiť aj túto otázku a na základe tohto posúdenia Vám odporučí najvhodnejší postup.          

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

04.11.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje