Podvod pri predaji tovaru cez internet

Otázka:

Dobrý deň, zaujímalo by ma či sa dá podať aj trestné na človeka v zahraničí. Patrím medzi tým ľudí, ktorí hlúpo naleteli podvodníkom, a predajom cez internet so prišla nielen o môj tovar ale aj o peniaze. Je nejaká šanca, že by som sa k mojím veciam a peniazom vedela dostať?Akým spôsobom mám postupovať? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom možného postupu pri odstraňovaní následkov podvodu pri predaji tovaru cez internet uvádzame nasledujúce stanovisko:

Z právneho hľadiska pri predaji tovaru cez internet dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Takto uzatvorená zmluvy sa podľa právneho poriadku platného na území Slovenskej republiky vo všeobecnosti považuje za platnú a účinnú, ak spĺňa všetky pojmové znaky kúpnej zmluvy podľa slovenského Občianskeho zákonníka alebo relevantného právneho predpisu cudzieho štátu.

Vo všeobecnosti ďalej platí pravidlo, že v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán si nesplní svoj záväzok z kúpnej zmluvy, tak druhá zmluvná strana má právo domáhať sa na príslušnom súde splnenia tohto záväzku (aj za použitia núteného výkonu rozhodnutia) alebo náhrady škody, ktorá tejto druhej zmluvnej strane vznikla. Uvedené pravidlo platí nielen podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ale aj podľa právnych poriadkov iných štátov.

Konkrétne podľa právneho poriadku Slovenskej republiky máte možnosť obrátiť sa na súd so žalobou o zaplatenie kúpnej ceny alebo so žalobou na vydanie veci (predmetného tovaru). Táto žaloba by mala obsahovať najmä nasledujúce náležitosti:

-        identifikáciu osoby, ktorá sa dopustila porušenia svojej zmluvnej povinnosti;

-        presný opis konkrétnych okolností daného prípadu, najmä okolností, za ktorých došlo k uzatvoreniu predmetnej zmluvy;

-        návrh vo veci samej (návrh, ako má súd vo veci rozhodnúť);

-        označenie dôkazov na podporu tvrdení uvedených v žalobe (listiny, svedecké výpovede, stanoviská prevádzkovateľa internetového portálu a pod.).

Súd by mal následne žalobu prejednať a vo veci vydať rozhodnutie. V prípade, ak ani na základe tohto rozhodnutia si osoba, voči ktorej žaloba smerovala, svoju zmluvnú povinnosť nesplní, tak na podklade právoplatného súdneho rozhodnutia sa môžete obrátiť na súdneho exekútora s návrhom na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor na podklade tohto návrhu bude vykonávať úkony smerujúce k tomu, aby povinného „donútili“ splniť predmetnú zmluvnú povinnosť.

Vo Vašom prípade však situácia bude zrejme podstatne komplikovanejšia, nakoľko Váš zmluvný partner, ktorému ste mali predať tovar, je cudzinec, resp. sa v cudzine zdržiava. Týmto sa do Vášho zmluvného vzťahu dostáva tzv. cudzí prvok, v dôsledku ktorého sa vynárajú nasledujúce otázky:

  1. Akým právnym poriadkom (ktorého štátu) sa Váš zmluvný vzťah riadi?
  2. Aký súd (ktorého štátu) bude oprávnený v tejto veci rozhodovať?

Odpovede na tieto otázky sú kľúčové pre určenie ďalšieho postupu vo Vašej veci a závisia od konkrétnych okolností, za ktorých ste pristúpili k predaju predmetného tovaru, najmä od obsahu vzájomnej komunikácie s Vaším zmluvným partnerom.

V podmienkach Európskej únie existujú presné pravidlá pre určenie rozhodného právneho poriadku a určenie príslušného súdu v civilných veciach, a to v podobe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky. Toto nariadenie obsahuje pravidlá pre zistenie odpovede na hore uvedené otázky pri zmluvných vzťahoch s cudzím prvkom.

Nakoľko zo znenia Vašej otázky nie je možné zistiť konkrétne okolnosti Vášho prípadu, od ktorých závisí konkrétna odpoveď na Vašu otázku, odporúčame Vám, aby ste sa s týmto problémom obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska a oboznámili ho so všetkými podrobnosťami prípadu. Tento advokát celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie Vášho problému.

Čo sa týka Vašej otázky ohľadom možnosti podať trestné oznámenie na osobu v zahraničí, tak v tejto súvislosti uvádzame, že v prípade, ak máte podozrenie, že konaním Vášho zmluvného partnera došlo ku spáchaniu trestného činu, tak každopádne máte právo na podanie trestného oznámenia. Týmto trestným oznámením oboznámite orgány činné v trestnom konaní s Vaším podozrením a tieto orgány sú povinné sa týmto podaním zaoberať.

Podľa okolností Vášho prípadu môže konanie Vášho zmluvného partnera napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa ustanovenia § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Trestné oznámenie môžete podať na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru SR, alebo na ktorejkoľvek prokuratúre, a to formou písomného listu alebo aj ústne do zápisnice (túto zápisnicu sú uvedené orgány s Vami spísať a v nej zhrnúť Vaše tvrdenia).

Trestné oznámenie môžete podať v Slovenskej republike bez ohľadu na to, či osoba podozrivá zo spáchania trestného činu je štátnym občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom.

Pre prípad, že sa rozhodnete podať trestné oznámenie Vám však každopádne odporúčame, aby ste trestné oznámenie podali na neznámeho páchateľa, avšak v samotnom trestnom oznámení uveďte všetky rozhodujúce skutočnosti, vrátane identifikácie podozrivej osoby. Takýmto spôsobom sa vyhnete prípadnému trestnému stíhaniu pre trestný čin krivého obvinenia (ak sa orgánom činným v trestnom konaní nepodarí preukázať spáchanie trestného činu podozrivou osobou).

Opätovne aj v tomto prípade je dôležité skúmať konkrétne okolnosti prípadu (tak, ako je uvedené vyššie). Od týchto okolností totiž závisí posúdenie otázky, či vo Vašom prípade vôbec došlo ku spáchaniu trestného činu, ako aj samotný ďalší postup orgánov činných v trestnom konaní po podaní trestného oznámenia.

Aj v prípade trestného oznámenia a následného trestného konania významnú úlohu vo Vašom prípade zohráva skutočnosť, že Váš zmluvný partner je cudzincom (tzv. cudzí prvok). Orgány činné v trestnom konaní budú totiž po podaní trestného oznámenia v prvom rade skúmať, či na vybavenie veci nie je príslušný vyšetrovací orgán iného štátu (či bol trestný čin spáchaný na území Slovenskej republiky, alebo či aspoň má nejaký vzťah k územiu Slovenskej republiky alebo osobám žijúcim na jej území).

V prípade, ak sa zistí, že na rozhodnutie vo veci je príslušný slovenský orgán činný v trestnom konaní, tak bude vo veci postupovať podľa slovenských právnych predpisov. Ak sa však zistí, že na konanie vo veci je príslušný orgán iného štátu, tak slovenské orgány postúpia vec do cudziny, a to v súlade s pravidlami uvedenými v Európskom dohovore o odovzdávaní trestného stíhania (oznámenie MZV SR č. 551/1992 Zb.). Cudzie vyšetrovacie orgány budú následne vo veci postupovať podľa právneho poriadku platného v dotknutom štáte.

Aj v tejto súvislosti Vám odporúčame obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý s odbornou starostlivosťou posúdi, či vo Vašom prípade sú splnené podmienky na podanie trestného oznámenia (vzhľadom na konkrétne okolnosti Vášho prípadu), prípadne Vám odporučí iný vhodný postup.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

19.10.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

17

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje