Dávka v nezamestnanosti v prípade skončenia pracovného pomeru počas trvania rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobrý deň, vedeli by ste mi poradiť, z čoho sa mi vypočíta výška podpory v nezamestnanosti ak so dostala výpoveď počas rodičovskej dovolenky? Vo firme som pracovala od septembra 2011 a v auguste 2012 som nastúpila na materskú dovolenku, následne od apríla 2013 na rodičovskú až do 31.10.2014. K tomuto dátumu mám výpoved. Nemám už možnosť nastúpiť do zamestnania ani na 1 deň, ani dovolenku si nemôžem dať preplatiť, lebo firma je v likvidácii a na jej majetok bol vyhlásený konkurz. Všetku administratívu so mnou vybavuje správca. Aj odstupné a dovolenku budem môcť žiadať len z garančného fondu. Vo vymeriavacom období 2 rokov mám 19 mesiacov rodičovskej dovolenky a 5 mesiacov materskej dovolenky. Čo bude teda vymeriavací základ? Pomohlo by mi keby som nastúpila do roboty k inému zamestnávateľovi napr. na 1 mesiac za plat cca 1600 EUR hrubom, po mesiaci by som dala výpoved a na úrad by som išla až potom? Vypočítavala by sa mi podpora len z toho 1 mesiaca? Mám v tom chaos, aj v soc. poisťovni mi povedia vždy iné. Jedna mi tvrdila že sa mi vyráta z 2 rokov pred nástupom na rodič. dovolenku, ale v zákone sa píše, že sa tak postupuje len vtedy, keď do obdobia 2 rokov spadá len obdobie rodič. dovolenky. Čo v prípade keď tam spadá obdobie rodič. aj mater. dovolenky?
Nerozumiem tejto vete v zákone: "Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140 alebo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného predpisu."
Môžeme mi prosím poradiť?

ďakujem.


Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom podmienok priznania dávky v nezamestnanosti a určenia výšky tejto dávky uvádzame nasledujúce stanovisko:

Dávka v nezamestnanosti je súčasťou štátneho systému sociálneho zabezpečenia, ktorý je regulovaný ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“).

V zmysle platnej právnej úpravy je potrebné rozlišovať dve od seba v zásade nezávislé skutočnosti, ktoré je potrebné vo Vašom prípade skúmať, a to:

  1. podmienky vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti;
  2. podmienky pre určenie výšky vyplácanej dávky v nezamestnanosti.

Čo sa týka podmienok vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti, tak v tejto súvislosti sa jedná o súbor podmienok, ktoré musí každá fyzická osoba splniť, aby jej dávka v nezamestnanosti vôbec mohla byť vyplácaná.

Podľa ustanovenia § 104 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení „poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, ak tento zákon neustanovuje inak“. Základnou podmienkou pre vyplácanie dávky v nezamestnanosti, inými slovami je tá skutočnosť, aby dotknutá fyzická osoba v trojročnom období pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie platila poistné na poistenie v nezamestnanosti najmenej počas dvoch rokov. Poistné na poistenie v nezamestnanosti povinne platia všetci zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby.

Vo Vašom prípade je však ešte dôležité ustanovenie § 104a Zákona o sociálnom poistení, v ktorom sa uvádza, že „do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku v nezamestnanosti sa započítava obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa osobitného predpisu“. Vo všeobecnosti toto ustanovenie znamená, že obdobie čerpania rodičovskej dovolenky má v súvislosti so splnením podmienok na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti rovnaké účinky, ako obdobie platenia poistného na poistenie v nezamestnanosti.

Pre Vás to konkrétne znamená, že podmienky na priznanie dávky v nezamestnanosti sú u Vás splnené, nakoľko počas posledných troch rokov ste boli 8 mesiacov zamestnaná (platili ste poistné na poistenie v nezamestnanosti) a 19 mesiacov na rodičovskej dovolenke, čo spolu predstavuje 2 roky a 3 mesiace obdobia započítateľného pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká poistencovi, ktorý spĺňa hore uvedené podmienky, dňom, kedy bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Dávka v nezamestnanosti sa bude vyplácať počas tzv. podporného obdobia v trvaní 6 mesiacov odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

V súvislosti s podmienkami pre určenie výšky vyplácanej dávky v nezamestnanosti, tak na tomto mieste je rozhodujúca právna úprava zakotvená v ustanovení § 108 Zákona o sociálnom poistení.

Podľa ustanovenia § 108 ods. 1 „výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu“.

Pre výpočet tohto denného vymeriavacieho základu je dôležité správne určenie tzv. rozhodujúceho obdobia a jeho dĺžky. V tomto rozhodujúcom období sa sleduje príjem, z ktorého poistenec odvádzal poistné na poistenie v nezamestnanosti (tzv. vymeriavací základ), ktorý sa následne vydelí počtom dní trvania samotného rozhodujúceho obdobia. Takýmto spôsobom Sociálna poisťovňa vypočíta denný vymeriavací základ pre určenie konkrétnej výšky dávky v nezamestnanosti.

Kľúčovou otázkou vo Vašom prípade je, aký časový rámec bude patriť do rozhodujúceho obdobia, teda inými slovami, ktoré obdobie je potrebné vo Vašom prípade považovať za rozhodujúce obdobie.

V zmysle ustanovenia § 108 ods. 2 veta druhá Zákona o sociálnom poistení „rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie dvoch rokov predchádzajúcich dňu, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti“. Teda vo všeobecnosti ide o obdobie dvoch rokov pred zaradením poistenca (fyzickej osoby) do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Zákon o sociálnom poistení vo svojich ďalších ustanoveniach potom zakotvuje výnimky z pravidla uvedeného v predchádzajúcom odseku tejto odpovede.

V prvom rade podľa ustanovenia § 108 ods. 2 veta tretia Zákona o sociálnom poistení „z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti podľa § 140 alebo poistné na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného predpisu“. Citované ustanovenie inými slovami zakotvuje, že pri určovaní výšky dávky v nezamestnanosti sa neprihliada na obdobia špecifikované v ustanovení § 140 Zákona o sociálnom poistení (obdobia, počas ktorých zamestnanec nie je povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti).

Podľa ustanovenia § 140 ods. 1 písm. a) Zákona o sociálnom poistení zamestnankyňa nie je povinná toto poistné platiť v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské (v zásade počas trvania materskej dovolenky). Z doteraz uvedených skutočností teda vyplýva, že obdobie trvania materskej dovolenky sa do rozhodujúceho obdobia pre výpočet dávky v nezamestnanosti nezapočítava. Ak obdobie trvania materskej dovolenky zasahuje do obdobia dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, tak na obdobie trvania materskej dovolenky sa v rámci týchto dvoch rokov neprihliada a rozhodujúce obdobie sa skracuje o dobu trvania materskej dovolenky. Uvedená výnimka sa vzťahuje aj na Váš prípad.

Ďalšie výnimky pri určovaní rozhodujúceho obdobia pre výpočet výšky dávky v nezamestnanosti sú uvedené v ustanovení § 108 ods. 3 Zákona o sociálnom poistení. Pre Váš prípad je dôležitá prvá veta tohto ustanovenia, v ktorom sa hovorí, že „ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 nie sú dva roky, za ktoré možno zistiť denný vymeriavací základ na určenie sumy dávky v nezamestnanosti, denný vymeriavací základ sa zistí z tohto kratšieho obdobia“. Z tejto vety inými slovami vyplýva, že počas obdobia dvoch rokov pred zaradením poistenca do evidencie uchádzačov o zamestnanie neodvádzal poistné na poistenie v nezamestnanosti pravidelne (napr. z dôvodu, že bol dočasne nezamestnaný, alebo v danom čase poberal materské), tak vymeriavací základ sa určí len podľa obdobia, v ktorom počas týchto posledných dvoch rokov reálne pracoval a odvádzal poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Vo Vašom prípade však bude významné ešte aj ustanovenie § 108 ods. 3 veta tretia, podľa ktorého „ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 je len obdobie poistenia v nezamestnanosti získané prerušením povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, denný vymeriavací základ sa zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov predchádzajúcich začiatku prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky“. Teda inými slovami, ak v bežnom rozhodujúcom období dvoch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa poistencovi započítava len doba trvania rodičovskej dovolenky (vzhľadom na skutočnosti uvedené v predchádzajúcich častiach tejto odpovede), tak pre určenie denného vymeriavacieho základu sa nepoužije toto bežné rozhodujúce obdobie, ale rozhodujúce obdobie dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku.

Čo sa týka Vašej situácie, tak z doteraz uvedených skutočností môžeme vyvodiť nasledujúci závery:

-        v prípade, ak dňa 01.11.2014 budete riadne zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, tak Vaše bežné rozhodujúce obdobie pre určenie denného vymeriavacieho základu (podľa ustanovenia § 108 ods. 2 veta druhá Zákona o sociálnom poistení) by malo trvať od 31.10.2012 do 31.10.2014;

-        v rámci tohto bežného rozhodujúceho obdobia ste prvých 5 mesiacov boli na materskej dovolenke, takže týchto 5 mesiacov sa do tohto bežného rozhodujúceho obdobia nezapočítava (§ 108 ods. 2 veta tretia Zákona o sociálnom poistení);

-        zvyšných 19 mesiacov tohto bežného rozhodujúceho obdobia ste boli na rodičovskej dovolenke, a teda podľa ustanovenia § 108 ods. veta prvá Zákona o sociálnom poistení za rozhodujúce obdobie by sa malo považovať iba týchto 19 mesiacov nasledujúcich po materskej dovolenke;

-        keďže počas týchto 19 mesiacov ste boli iba na rodičovskej dovolenke, tak vo Vašom prípade sa uplatní pravidlo podľa ustanovenia § 108 ods. 3 veta tretia Zákona o sociálnom poistení, a teda denný vymeriavací základ dávky v nezamestnanosti by sa vo Vašom prípade mal vypočítať z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov pred nástupom na rodičovskú dovolenku (t. j. obdobie apríl 2011 až apríl 2013);

-        v rámci tohto rozhodujúceho obdobia sa nebude prihliadať na obdobie, počas ktorého ste boli na materskej dovolenke a obdobie, počas ktorého ste boli nezamestnaná, teda v rámci tohto rozhodujúceho obdobia sa bude prihliadať iba na príjmy, ktoré ste dosiahli od septembra 2011 do augusta 2012

Závery uvedené v predchádzajúcom odseku platia iba za podmienky, že ste od apríla 2011 do septembra 2011 nikde nepracovali (ak ste v tomto období pracovali, tak do rozhodujúceho obdobia sa zahrnie aj doba trvania tohto zamestnania).

Taktiež uvedené závery platia iba v prípade, že dňa 01.11.2014 budete riadne zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak by ste totiž po 31.10.2014 niekde pracovali (hoci aj na jeden deň) a dosiahli z tejto činnosti príjem, tak hore uvedené závery strácajú platnosť v celom rozsahu. V takomto prípade by rozhodujúcim obdobím pre určenie denného vymeriavacieho základu bola práve doba trvania zamestnania po 31.10.2014 (po ukončení rodičovskej dovolenky), a to aj v prípade, ak by Vaše zamestnanie po 31.10.2014 trvalo iba jeden deň. V tomto prípade by bol rozhodujúci príjem, ktorý ste z tohto zamestnania dosiahli a z ktorého ste odviedli poistné na poistenie v nezamestnanosti.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

18.10.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

9

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje